ارائه مدل بومی توسعه کیفیت استارت آپ در ورزش کشور مطابق با استانداردهای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی رسانه ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، واحد تهران، ایران.

10.22034/jsqm.2020.121768

چکیده

هدف از این پژوهش، مدل بومی توسعه کیفیت استارت آپ در ورزش کشور مطابق با استانداردهای جهانی بود. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بود که به صورت داده‌بنیاد اجرا شد در اجرای مدل، استانداردهای جهانی توسعه استارتاپ‌ها نیز در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید و مدیران آگاه به حوزه پژوهش و فعالان حوزه استارت‌آپ ورزشی بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع معیاری و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علّی، شامل عوامل ورزشی عوامل محیطی و ویژگی‌های شغلی بود وعوامل زمینه‌ای شامل توان انسانی، ویژگی‌های مالی، ویژگی ایده، ویژگی‌های حقوقی و ویژگی‌های زیرساخت شراایط فرهنگی بود. در این پژوهش چهار مولفه ویژگی‌های شخصیتی توانایی‌های فردی ویژگی بازار و ریسک موجود در ایده در نظر گرفته شد که عامل راهبردی مدل راهبردهای برنامه راهبردهای ساختاری و در بعد پیامدها، پیامدهای فردی، ورزشی و فکری مدنظر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها