استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آماد و پشتیبانی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران ، ایران

2 دانشکده مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فناوری های صنعتی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/jsqm.2020.248174.1237

چکیده

طی دو دهه اخیر، کارایی زنجیره‌تأمین به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت و رقابت سازمان‌ها مطرح شده است. نتایج مطالعات از اثر بخشی استانداردسازی بر تمام مراحل زنجیره‌تأمین، حکایت داشته است و استانداردسازی را به‌عنوان عاملی موثر در افزایش کارایی و بازده زنجیره‌تأمین معرفی نموده‌اند. در این پژوهش، در یک مطالعه توصیفی-پیمایشی و در قالب پژوهشی میدانی و استفاده از تحلیل همبستگی متغیرها، به شناسایی عوامل ناشی از استانداردسازی که منجر به بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین در برخی از صنایع خودروسازی کشور می‌گردد، پرداخته شده است و با استفاده از واریانس تبیین‌شده، این عوامل به‌ترتیب میزان تاثیرگذاری در ارتقای عملکرد زنجیره‌تأمین رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش واکنش‌پذیری زنجیره‌تأمین مهم‌ترین عامل موثر حاصل از استانداردسازی در بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین به‌شمار آمده که منجر به تسریع پاسخگویی به تقاضا شده است و گسترش بازار و فراهم‌سازی بسترهای رقابت در بازارهای بین‌المللی‌ را حاصل نموده است. مطابق نتایج، به صنایع خودروسازی پیشنهاد شده است، علاوه‌بر راه‌اندازی واحدهای تحقیق‌وتوسعه استانداردها، به مشارکتی پویا با سازمان‌های تدوین‌و‌توسعه استانداردها، با هدف هم‌افزایی و کاهش هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه و بهره‌مندی از سرریز دانش اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


امینی، امیر، علی‌نژاد، علی‌رضا، (1398). ارزیابی مدیریت زنجیره‌تأمین سبز شرکت‌های مواد نوشیدنی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای، فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، 21 (63)، 63-51.
جعفری، روح الله، (1398). بررسی سازوکار استانداردسازی فناوری و نوآوری با استفاده از نطریه‌ی جامدسازی آلیاژ دوتایی زودگداز، مدیریت استاندارد و کیفیت، 9(زمستان), 60-77.
رادفر، رضا، پیله‌وری، نازنین، متولی‌ابیازنی، عاطفه، رزمی، هادی، (1391). ارائه الگویی جهت شناخت تاثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره‌تأمین در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی در زنجیره‌تأمین شرکت ساپکو)، فصلنامه مدیریت صنعتی، 7 (21)، 127-115.
زندحسامی، حسام، رجب‌زاده‌قطری، علی، طلوعی‌اشلقی، عباس، (1388). بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر زنجیره‌تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره‌تأمین چابک، پژوهش‎‌نامه بازرگانی، 13 (51)، 161-123.
سالمی‌نجف‌آبادی، محمدرضا، عبداله‌زاده، سهراب، فهیم، جواد، (1398). شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور، فصلنامه راهبرد دفاعی، 17 (4)، 91-65.
شفیعا، محمدعلی، عبداله‌زاده، سهراب، پاشاآبگرمی، حسین، (1392). بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی، فصلنامه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، 1 (1)، 73-82.
عبداله‌زاده، سهراب، عبداله‌زاده، جعفرصادق، (1394). رتبه‌بندی بهبود عملکرد مراحل زنجیره‌تأمین در اثر استانداردسازی ملی، فصلنامه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، 12 (3)، 33-23.
عیوض‌لو، نسرین، الوندی، محسن، نصراللهی، مهدی، (1398). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شرکت‌‌ها در شرایط بروز اختلالات زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌‌های تولیدی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین)، فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، 21 (64)، 50-33.
فروزنده، محمد، قنادیان، سید‌مهدی، هوشمند، محمدرضا، (1394). ارائه مدل انتقال فناوری از بخش تحقیق‌و‌توسعه به صنعت در صنایع دفاعی، فصلنامه مدیریت نوآوری، 4 (1)، 133-160.
فهیم، جواد، مهاجرزاده، سیدمحمد، کمالی، محمدرضا، (1388). تأمین و اکتساب رهیافتی نوین در تامین مطالبات نیروهای مسلح، فصلنامه مدیریت زنجیره‌تأمین، 11 (28)، 75-64.
محمدروضه‌سرا، مریم، فرهمند دهقان‌پور، محسن، بحیرایی، مجتبی، بشارت‌لو، مرضیه، (1396). انگیزه‌های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان، مدیریت استاندارد و کیفیت، 7(بهار)، 34-52.
محمدروضه‌سرا، مریم، بحیرایی، مجتبی، خسروی، فاطمه، (1397). رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه، مدیریت استاندارد و کیفیت، 8(بهار)، 77-98.
میرباقری، سید محسن، (1398). تحلیلی بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری، مدیریت استاندارد و کیفیت، 9(پاییز)، 6-22.
Bask, A. H., & Juga, J. (2001). Semi-integrated supply chains: towards the new era of supply chain management. International Journal of Logistics, 4(2), 137-152.
Blind, K., & Muller, J. A. (2020). Why corporate groups care about company standards. International Journal of Production Research, 58(11), 3399-3414.
Blind, K., & Mangelsdorf, A. (2016). Motives to standardize: Empirical evidence from Germany. Technovation, 48, 13-24.
Bouhaddou, I., & Benabdelhafid, A. (2015). PLM (Product Lifecycle Management): a key to manage supply chain complexity.
Dalziel, M. (2007). A systems-based approach to industry classification. Research Policy, 36(10), 1559-1574.
Dehgani, R., & Navimipour, N. J. (2019). The impact of information technology and communication systems on the agility of supply chain management systems. Kybernetes.
 
Gosling, J., & Naim, M. M. (2009). Engineer-to-order supply chain management: A literature review and research agenda. International journal of production economics, 122(2), 741-754.
Gunasekaran, A., Subramanian, N., & Papadopoulos, T. (2017). Information technology for competitive advantage within logistics and supply chains: A review. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 99, 14-33.
Hemphill, T. A. (2009). National standards strategy: public/private cooperation for global competitiveness. Competitiveness Review: An International Business Journal.
Jiang, H., Zhao, S., Yuan, Y., Zhang, L., Duan, L., & Zhang, W. (2018). The coupling relationship between standard development and technology advancement: A game theoretical perspective. Technological Forecasting and Social Change, 135, 169-177.
Jiang, H., Zhao, S., Zhang, S., & Xu, X. (2018). The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 135, 241-248.
Jiang, H., Zhao, S., Zhang, Z. J., & Yi, Y. (2018). Exploring the mechanism of technology standardization and innovation using the solidification theory of binary eutectic alloy. Technological Forecasting and Social Change, 135, 217-228.
Koch, C., & Blind, K. (2020). Towards Agile Standardization: Testbeds in Support of Standardization for the IIoT. IEEE Transactions on Engineering Management.
Lorenz, A., Raven, M., & Blind, K. (2019). The role of standardization at the interface of product and process development in biotechnology. The Journal of Technology Transfer, 1-37.
Muller, J. A. (2018). Standardization and international business: evidence from German micro data.
Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International Journal of Production Research, 57(7), 2117-2135.
Sanchez‐Rodriguez, C., Hemsworth, D., Martinez‐Lorente, A. R., & Clavel, J. G. (2006). An empirical study on the impact of standardization of materials and purchasing procedures on purchasing and business performance. Supply Chain Management: An International Journal.
Shafia, M., Abdollahzadeh, S., & Teimoury, E. (2014). The impact of the national standardization system on ranking the supply chain stages improvement. Uncertain Supply Chain Management, 2(4), 237-244.
Shafia, M. A., & Abdollahzadeh, S. (2014). Integrating fuzzy kano and fuzzy TOPSIS for classification of functional requirements in national standardization system. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(8), 6555-6565.
Siva, Vanajah, Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Rickard Garvare, Thomas Zobel, and Raine Isaksson. "The support of Quality Management to sustainable development: A literature review." Journal of Cleaner Production, 138 (2016): 148-157.
Stajniak, M., & Kolinski, A. (2016). The impact of transport processes standardization on supply chain efficiency. LogForum, 12.
Tseng, P. H., & Liao, C. H. (2015). Supply chain integration, information technology, market orientation and firm performance in container shipping firms. The International Journal of Logistics Management.
Zoo, H., de Vries, H. J., & Lee, H. (2017). Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries. Technological Forecasting and Social Change, 118, 334-348.