بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر پایداری شرکت از طریق اثر میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: صنایع فولادی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی نورهدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/jsqm.2020.247582.1235

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر پایداری شرکت از طریق اثر میانجی مدیریت دانش می­باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از نظر روش جز تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بوده است که برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار پرسشنامه استاندارد عباس (2019) با سه بعد مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و پایداری با تعداد 69 گویه استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از روش­های همگرا، تحلیل عاملی تاییدی و روایی محتوا استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ انجام شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون نرمالیتی داده ها، آزمون همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) به وسیله‌ی نرم افزار Smart PLS3  بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش با ضریب مسیر 0.628 و مقدار آماره تی 9.776 مورد قبول واقع شد. همچنین تاثیر مدیریت دانش بر پایداری شرکت نیز با ضریب مسیر 0.656 و مقدار آماره تی 9.234 تایید گردید که بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمان رابطه مستقیم وجود داشت. همچنین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت­ها  تأثیرگذار می­باشد. نتایج حاصله از تحقیق حاضر می­تواند به منظور ارتقای عملکرد سازمان مورد بهره برداری مدیران صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


تقییان، سجاد (1396). تاثیر مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری درصنعت با تکنولوژی بالا (مطالعه موردی، شرکت گلدیران). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم انسانی.دانشگاه البرز.
جعفرپور، محمود و بابایی­فارسانی، میثم (1392). مقاله­نویسی علمی (رویکردی کاربردی). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
شاکریان، حامد و اسدالهیان،فرشته (1397). بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد تولید با هدف ارتقا سطح رضایت مشتری. فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 37، صص 101-121.
شنبه­پوربندری، فاطمه (1397). بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری در کارخانه های اتومبیل سازی (مطالعه موردی: ایران خودرو)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل (13) بررسی نقش یک پارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد های کیفیت و نوآوری(پژوهشی در مورد شرکت های تولیدی استان مرکزی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 2، شماره 4.
قاسمی،بهزاد؛ محمدی، محسن؛ میلانی تبریزی،متین (1397). تاثیر مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان. پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری.
مهرگان، محمدرضا و زالی، محمدرضا (1385). در جست­وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش­های مدیریتی، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 14، صص 5-26.
Abbas, J., 2019. Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production 242, 118458. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118458
Abbas, J., Mahmood, H.K., Hussain, F., 2015. Information security management for small and medium size enterprises. Science International-Lahore 27, 2393–2398
Abbas, J., Muzaffar, A., Shoaib, M., Mahmood, H.K., 2014b. Do Business Schools Really Fulfill Industry Requirements? An Investigation of Industrial Performance of Business Graduates. World Applied Sciences Journal 31, 1378–1384
Abbas, J., Sağsan, M., 2019. Impact of knowledge management practices on green innovation and
corporate sustainable development: A structural analysis. Journal of Cleaner Production 229, 611–
620. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.024
Attia, A., Salama, I., 2018. Knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food industry. Business Process Management Journal 24, 459–477.
Bolisani, E., Bratianu, C., 2018. The elusive definition of knowledge, in: Emergent Knowledge Strategies: Strategic Thinking in Knowledge Management. Springer International Publishing, Cham, pp. 1–22.
Cai, W., Li, G., 2018. The drivers of eco-innovation and its impact on performance: evidence from China. Journal of Cleaner Production 176, 110–118
Cancino, C.A., La Paz, A..I., Ramaprasad, A., Syn, T., 2018. Technological innovation for sustainable growth: an ontological perspective. Journal of Cleaner Production 179, 31–41.
Davenport, M., Delport, M., Blignaut, J.N., Hichert, T., van der Burgh, G., 2018. Combining theory and wisdom in pragmatic, scenario-based decision support for sustainable development. Journal of Environmental Planning and Management. https://doi.org/10.1080/09640568.2018.1428185.
Darroch, J., 2005. Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Knowledge Management 9, 101–115
Habib, M., Abbas, J., Noman, R., 2019. Are human capital, intellectual property rights, and research and
development expenditures really important for total factor productivity? An empirical analysis.
International Journal of Social Economics. https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2018-0472
 
Hollingworth, D., Valentine, S., 2014. Corporate social responsibility, continuous process improvement
orientation, organizational commitment and turnover intentions. International Journal of Quality & Reliability Management 31, 629–651. https://doi.org/10.1108/IJQRM-09-2012-0131
Isaksson, R., 2006. Total quality management for sustainable development: Process based system models. Business Process Management Journal 12, 632–645
Jamali, D., 2006. Insights into Triple Bottom Line Integration from a Learning Organization Perspective. Business Process Management 12, 809–821
Ji, Q., Zhang, H.Y., 2019. How much does financial development contribute to renewable energy growth and upgrading of energy structure in China? Energy Policy 128, 114–124
Johnson, T.L., Fletcher, S.R., Baker, W., Charles, R.L., 2019. How and why we need to capture tacit knowledge in manufacturing: Case studies of visual inspection. Applied Ergonomics 74, 1–9
Kaynak, H., 2003. The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of Operations Management 21, 405–435.
Kang, J.-S., Chiang, C.-F., Huangthanapan, K., Downing, S., 2015. Corporate social responsibility and
sustainability balanced scorecard: The case study of family-owned hotels. International Journal of Hospitality Management 48, 124–134.
Lee, C.S., Wong, K.Y., 2015. Development and validation of knowledge management performance measurement constructs for small and medium enterprises. Journal of Knowledge Management 19, 711–734.
Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., Cao, C., 2018. Impact of quality management on green innovation.
Journal of Cleaner Production 170, 462–470.
Mahmood, H.K., Hashmi, M.S., Shoaib, D.M., Danish, R., Abbas, J., 2014. Impact of TQM Practices on
Motivation of Teachers in Secondary Schools Empirical Evidence from Pakistan. Journal of basic and
applied scientific research 4, 1–8.
Mardani, A., Nikoosokhan, S., Moradi, M., Doustar, M., 2018. The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance. The Journal of High Technology Management Research 29, 12–26.
Nonaka, I., 1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organizational Science 5, 14–37.
Ooi, K.B., 2014. TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis. Expert Systems with Applications 41, 5167–5179
Prajogo, D.I., 2005. The comparative analysis of TQM practices and quality performance between manufacturing and service firms. International Journal of Service Industry Management 16, 217– 228
Qasrawi, B.T., Almahamid, S.M., Qasrawi, S.T., 2017. The impact of TQM practices and KM processes on organisational performance: An empirical investigation. International Journal of Quality & Reliability Management 34, 1034–1055.
Robson, A., Mitchell, E., 2007. CSR performance: driven by TQM implementation, size, sector? International Journal of Quality & Reliability Management 24, 722–737. https://doi.org/10.1108/02656710710774692
Shafiq, M., Lasrado, F., Hafeez, K., 2017. The effect of TQM on organizational performance: empirical evidence from the textile sector of a developing country using SEM. Total Quality Management & Business Excellence 1–22.
Shahzad, M., Ying, Q., Ur Rehman, S., Zafar, A., Ding, X., Abbas, J., 2019. Impact of knowledge Absorptive Capacity on Corporate Sustainability with Mediating Role of CSR: Analysis from the Asian Context. Journal of Environmental Planning and Management 1–27.https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1575799
Sila, I., 2007. Examining the effects of contextual factors on TQM and performance through the lens of organizational theories: An empirical study. Journal of Operations Management 25, 83–109. https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.02.003
Siva, V., Gremyr, I., Bergquist, B., Garvare, R., Zobel, T., Isaksson, R., 2016. The support of Quality Management to sustainable development: a literature review. Journal of Cleaner Production 138, 148–157
Tang, H., 2015. How the corporate social responsibility affects the knowledge sharing among corporations: A simulation analysis base on social network. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering 10, 183–196
Tseng, M.L., Lim, M.K., Tan, K.H., Bui, T.D., 2017. Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach. Journal of Cleaner Production 162, 806–816
Todorut, A.V., 2012. Sustainable Development of Organizations through Total Quality Management.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 62, 927–931. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.157
Turker, D., 2009. Measuring Corporate Social Responsibility: A Scale Development Study. Journal of Business Ethics 85, 411–427.
UN, 1987. Report of the world commission on environment and development: Our common future. (Development and International Co-operation), Environment. Oslo, Norway
van der Heijden, A., Driessen, P.P.J., Cramer, J.M., 2010. Making sense of Corporate Social Responsibility: Exploring organizational processes and strategies. Journal of Cleaner Production 18, 1787–1796. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.07.024
Xie, X., Huo, J., Zou, H., 2019. Green process innovation, green product innovation, and corporate financial performance: A content analysis method. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.010
Yu, Y., Huo, B., 2019. The impact of environmental orientation on supplier green management and financial performance: The moderating role of relational capital. Journal of Cleaner Production 211, 628– 639
Yuan, B., Xiang, Q., 2018. Environmental regulation, industrial innovation and green development of
Chinese manufacturing: based on an extended CDM model. Journal of Cleaner Production 176,
895–908
Yusr, M.M., Mokhtar, S.S.M., Othman, A.R., Sulaiman, Y., 2017. Does interaction between TQM practices and knowledge management processes enhance the innovation performance? International Journal of Quality & Reliability Management 34, 955–974.
دوره 10، شماره 2
شهریور 1399
صفحه 37-58
  • تاریخ دریافت: 19 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1399