آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران، ساری ایران

2 دکتری مکانیک، دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت گاز استان مازندران، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر شناسایی آسیب‌های فراروی نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان مازندران می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است، زیرا محقق جهت تبیین الگو از داده‌های مفهومی که به صورت نظام‌مند گردآوری شده‌اند، بهره گرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده و جامعه آماری مصاحبه‌شوندگان را 18 نفر از افراد مطلع و آگاه با نظام پیشنهادها در شرکت مورد مطالعه تشکیل می‌دهند. نتایج مصاحبه‌ها در قالب هشت عنوان مفهومی دسته‌بندی شدند. ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدی استقرایی و با استفاده از داده‌های گردآوری شده به تدوین نظریه‌ای قابل اتکا در زمینه آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها می‌پردازد و ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله‌ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله‌ها در قالب پدیده‌های محوری، شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط علی و شرایط مداخله‌گر نشان داده شده‌اند. سپس خط داستان و الگوی پارادایمی تحقیق ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


پورعزت، ع.ا ؛ مختاریان‌پور، م ؛ امینی، ع. (1398). طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال یازدهم، شماره دو، 56-29.
خاتمی‌فیروزآبادی، م.ع ؛ عمرانی، پ ؛ سلیمانی، ف. (1395). ارائه الگویی نظام‌مند برای آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها در سازمان‌های کشور. فصلنامه مهندسی تصمیم، سال چهارم، شماره یک، 80-53. 
رضایی، م ؛ رضایی، ع ؛ کردزنگنه، ف. (1391). آسیب‌شناسی نظام مشارکت منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهاردهم، شماره پانزدهم، 99-120.
علی‌عسکری، ع ؛ صلواتیان، س ؛ خواجه‌رحیمی، م. (1397). آسیب‌شناسی و ارائه ویژگی‌های نظام پیشنهادهای سازمان صدا و سیما. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 1، شماره بیست و پنحم، 27-9.
محمدی، ح ؛ رنجبر کوچکسرایی، م ؛ محمدی، ن. (1396). ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها. فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هفتم، شماره سوم، 24-16.
Ansari, G.A. (2015). Employee’s Performance Evaluator and Suggestion Framework for Organization Perspective, International Journal of Computer Application, 65(11), 32-38.
Arif, M., Aburas, H. M., AlKuwaiti, A., & Kulonda, D. (2016). Suggestion Systems: A Usability Based Evaluation Methodology. Journal of King Abdulaziz University-Engineering Sciences, 21, 61-79.
Bengtsson, M., Alfredsson, E., Cohen, M., & Lorek, P. (2018). Transforming systems of consumption and production for achieving the sustainable development goals: moving beyond efficiency, Sustainability Science, 2(3), 1-15.
Bonaccio, S., Catherine, E.C., Ian, R.G., Arif, J., & Kathleen, A.M. (2019). The Participation of People with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence, Journal of Business and Psychology, 35, 135–158.
Buech, V. A., & Michel, K. (2010). Suggestion Systems in Organizations: What Motivates Employees to Submit Suggestions?  European Journal of Innovation Management, 13(4), 507-525.
Ham, H., Teng, M. A., Wijaua, E., Wikopratama, R. (2018). Integration Citizen’ Suggestion System for the Urban Development: Tangerang City Case. 3rd International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2018, ICCSCI 2018, 07-08 September 2018, Jakarta, Indonesia, 570-578.
Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy, Western Journal of Nursing Research. 21(6), 743-757.
Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business Press.
Kulonda, D., Arif, A. A., Aburas, H., & Alkuwaiti, A. (2010). Suggestion System: A Usability-Based Evaluation. JKAU: Eng. Sci, 21, 61-79.
Lasrado, F. M., & Arif Aftab, R. (2015). Determinants of an ESS. International Journal of Quality and Reliability Management, 6(2), 182–210.
Lasrado, F., ZakiArif, M., & Haider Rizvi, A. (2014). Employee Suggestion System Assessment Model: The Best Practice Scenarios. Journal of Strategic Human Resource Management, 3(2), 1-20.
Lasrado, F., ZakiArif, M., & Haider Rizvi, A. (2015). Assessing sustainability of employee suggestion schemes: Cases from the United Arab Emirates. International Journal of Organizational Analysis, 23(3), 425-455.
Lasrado, F., Arif, M., Rizvi, A., & Urdzik, C. (2016). Critical Succcess Factors for Employee Suggestion Schems: A Literalure Review, University of Salford Manchester, 1-23.
Liu, C., & Nauta, M. M. (2010). Comparisons of Organizational Constraints and Their Relations to Strains in China and the United States. Journal of Occupational Health Psychology, 15(4), 452-467.
Madden, C., Clayton, M., Canary, H.E., Towsley, G., Cloyes, K., & Lund, D. (2017). Rules of performance in the nursing home: A grounded theory of nurse–CNA communication. Geriatric Nursing, 38(2), 1-7.
Mohammadi, H. (2015). Surveying and Identify Barriers to Successful Implementation of Recommendations System Aimed at Improvement of Participatory Management (a Case Study of Gas Corporation of Mazandaran Province, Iran). BUSQUERET, 1(2), 457-474.
Moica, S., Veres, C., & Marian, L. (2019). Effects of suggestion system on continuous improvement: a case study, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 592-596.
Moldovan, L. (2018). Emotional problems and academic performance of students in manufacturing, Procedia Manufacturing, 22, 833-839.
Nadeem, O., & Fischer, T. B. (2011). An evaluation framework for effective public participation in EIA in Pakiston. Environmental impact assesement, (3)1, 36-47.
Ostrowaki, D. (2017). Assessment of Employee Engagement in the Implementation of an Employee Suggestion Program in Company X – Research Results. Economic and Environmental Studies, 17(4), 985-1002.
Pawłowski, E., Pawłowski, K., & Trzcieliński, S. (2010). Metody in arzędzia Lean Manufacturing, Materiały dydaktyczne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 14(3), 5-45.
Plessis, A. J. (2016). Suggestion System as an HRM Tool to be Successful in Organizations in New Zealand: Empirical Evidence. International Journal of Management Science and Business Administration, 2(9), 26-36.
Sadikoglu, E., & Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms. International Journal of Production Economics, 127(1),13-26.
Simula, H., & Vuori, M. (2012). Benefits and Barriers of Crowd sourcing in B2B Firms:  Generating Ideas with Internal and External Crowds. International Journal of Innovation Management, 16(6), 124- 138.
Tedesco, D., Buganza, T., & Pellizzoni, E. (2014). Self-engagement in employee suggestion systems: an empirical study using a multilevel approach, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Facoltà Di Ingegneria Industriale dell’Informazione.
Valeri, M., Matondang, A.R., & Siahaan, E. (2020). The Influence of Employee Participation and Employee Readiness to Employee Commitments against Corporate Strategy (Spin off) Through Organizational Support as a Moderating Variable on BPD Banks, International Journal of Research and Review, 7(2), 56-71.
Vijayarani, S., & Radjamanogary, L. (2014). Employee Suggestion System: A Tool for Improving Employee Involvement. International Journal of Business and Management Invention, 3(2), 26-28.
Wilson, G., DuPlessis, A., & Marx, A. (2010). The Use of Suggestion Systems as a Tool to Solicit Input from Internal Customers. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(7), 212-223.
Yildirim, O. (2017). Class Participation of International Students in the U.S.A., International Journal of Higher Education, 6(4), 94-103.