نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه بین مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش تعدیل گر استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه در رابطه مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌های عمرانی اصفهان است. استراتژی‌های کاهش ریسک پروژه شامل قابلیت شهود پروژه، انعطاف پذیری پروژه، و توسعه تامین کنندگان است. مدیریت ارتباطات پروژه نیز در 2 بعد ارتباطات بیرونی و درونی مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد پروژه نیز در سه حوزه هزینه، زمان و کیفیت اندازه‌گیری شده است. در این پژوهش، 180 پروژه عمرانی شهرداری اصفهان، به عنوان نمونه‌ی آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده که توسط مدیران پروژه‌ها تکمیل شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌ی تاثیر مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از تایید این فرضیه و تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ارتباطات پروژه بر عملکرد پروژه است. به منظور سنجش اثر تعدیلگری استراتژی‌های کاهش ریسک، از روش تحلیل گروه‌های فرعی استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی‌های انعطاف‌پذیری پروژه و گسترش تأمین‌کنندگان بر رابطه‌ی مدیریت ارتباطات پروژه و عملکرد پروژه‌ تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی نقش تعدیلگری شفافیت پروژه مورد تائید قرارنگرفت. یافته‌های این پژوهش، می‌تواند در سازمان‌های پروژه محور مورد استفاده قرار گیرد و آن‌ها را در بهبود عملکرد در سه حوزه‌ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌ها یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


اربابی، هانی؛ دانایی‌فرد، حسین؛ صبیحه، محمدحسین و سید محمد اعرابی (بهار1394). تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، صص 67-49.
داوری، علی و آرش رضازاده (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS. انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.
طباطبایی فرد، سید مجتبی (1395). مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی. انتشارات سیمای دانش با همکاری انتشارت آذر: تهران.
قاضی میر سعید، سید علیرضا (پاییز1395). بررسی تأثیر ارتقاء محیط‌زیست بر میزان زمان، کیفیت و هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی. تحقیقات جدید در علوم انسانی، صص 122-107.
گلابچی، محمود (1392). مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
میر فخرالدینی، حیدر؛ ناصر صدرآبادی، علیرضا و مهرداد مرادی (زمستان 1390). تأثیر دانش بر عملکرد پروژه‌های عمرانی در ایران. انتشارات مدیریت صنعتی، صص 34-27.
Akanni, P. O., Oke, A. E., & Akpomiemie, O. A, (2015): Impact of environmental factors on building project performance in Delta State, Nigeria. HBRC Journal, 11(1),pp: 91–97
Akintoye, A. S., & MacLeod, M. J. (1997). Risk analysis and management in construction.  International Journal of Project Management, 15(1), 31–38.
Atkinson, A. R, (1999): The role of human error in construction defects. Structural Survey, 17(4),pp: 231–236
Bilal, M., Oyedele, L. O., Kusimo, H. O., Owolabi, H. A., Akanbi, L. A., Ajayi, A. O., … Delgado, J. M. D. (2019). Investigating profitability performance of construction projects using big data: A project analytics approach. Journal of Building Engineering, 26, 100850.
Bjorvatn, T., & Wald, A. (2018). Project complexity and team-level absorptive capacity as drivers of project management performance. International Journal of Project Management, 36(6), 876–888.
 Edwards, P. J., & Bowen, P. A. (1998). Risk and risk management in construction: a review and future directions for research. Engineering, Construction and Architectural Management, 5(4), 339–349.
Frimpong, Y., Oluwoye, J., & Crawford, L, (2003): Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a developing countries; Ghana as a case study. International Journal of Project Management, 21(5),pp: 321–326
Kaming, P. F., Olomolaiye, P. O., Holt, G. D., & Harris, F. C, (1997): Factors influencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia. Construction Management & Economics, 15(1),pp: 83–94
Kärnä, S., Junnonen, J.-M., Manninen, A.-P., & Julin, P, (2013): Exploring project participants’ satisfaction in the infrastructure projects. Engineering Project Organization Journal, 3(4),pp: 186–197
Lindhard, S., & Larsen, J. K, (2016): Identifying the key process factors affecting project performance. Engineering, Construction and Architectural Management, 23(5),pp: 657–673
Lo, T. Y., Fung, I. W., & Tung, K. C, (2006): Construction delays in Hong Kong civil engineering projects. Journal of Construction Engineering and Management, 132(6),pp: 636–649
Malone, T. W., & Crowston, K, (1994): The interdisciplinary study of coordination. ACM Computing Surveys (CSUR), 26(1),pp: 87–119
Marques, J. F, (2010): Enhancing the quality of organizational communication: A presentation of reflection-based criteria. Journal of Communication Management, 14(1),pp: 47–58
Mazur, A. K., & Pisarski, A, (2015): Major project managers’ internal and external stakeholder relationships: The development and validation of measurement scales. International Journal of Project Management, 33(8),pp: 1680–1691
McGrew, J. F., & Bilotta, J. G. (2000). The effectiveness of risk management: measuring whatdidn’t happen. Management Decision, 38(4), 293–301.
Meng, X, (2012): The effect of relationship management on project performance in construction. International Journal of Project Management, 30(2),pp: 188–198
Meng, X., & Boyd, P, (2017): The role of the project manager in relationship management. International Journal of Project Management, 35(5),pp: 717–728
Navon, R, (2005): Automated project performance control of construction projects. Automation in Construction, 14(4),pp: 467–476
Patanakul, P, (2015): Key attributes of effectiveness in managing project portfolio. International Journal of Project Management, 33(5),pp: 1084–1097
Pemsel, S., & Müller, R, (2012): The governance of knowledge in project-based organizations. International Journal of Project Management, 30(8),pp: 865–876.
Razi, P. Z., Ali, M. I., & Ramli, N. I. (2020). Incorporation of Risk Index for Risk Response and Risk Mitigation Strategies of Public-Private Partnership (PPP) Housing Construction Project in Malaysia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 712(1), 12031. IOP Publishing.
Ropponen, J., & Lyytinen, K. (1997). Can software risk management improve system  development: an exploratory study. European Journal of Information Systems, 6(1),41-50.  
Selim, G., & McNamee, D, (1999): The risk management and internal auditing relationship: developing and validating a model. International Journal of Auditing, 3(3),pp: 159–174
Smith, N. J., Merna, T., & Jobling, P. (2006). Managing Risk in Construction Projects, Vol. 2.
Smyth, H., & Edkins, A, (2007): Relationship management in the management of PFI/PPP projects in the UK. International Journal of Project Management, 25(3),pp: 232–240
Steyn, J., & Stoker, P, (2014): Does measurement theory impact project performance? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119,pp: 635–644
Wagner, S. M, (2006): Supplier development practices: an exploratory study. European Journal of Marketing, 40(5/6),pp: 554–571
     Wang, S. Q., Dulaimi, M. F., & Aguria, M. Y. (2004). Risk management framework for construction projects in developing countries. Construction Management and Economics, 22(3), 237–252.
Wang, C. M., Xu, B. B., Zhang, S. J., & Chen, Y. Q, (2016): Influence of personality and risk propensity on risk perception of Chinese construction project managers. International Journal of Project Management, 34(7),pp: 1294–1304
Zailani, S., Ariffin, H. A. M., Iranmanesh, M., Moeinzadeh, S., & Iranmanesh, M, (2016): The moderating effect of project risk mitigation strategies on the relationship between delay factors and construction project performance. Journal of Science and Technology Policy Management, 7(3),pp: 346–368
Zhanga, D., Lindermanb, k. and R. Schroederc (2012), The moderating role of contextual factors on quality management practices, Journal of Operations Management, Vol. 30, PP. 12–23
Zou, W., Kumaraswamy, M., Chung, J., & Wong, J, (2014): Identifying the critical success factors for relationship management in PPP projects. International Journal of Project Management, 32(2),pp: 265–274