تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

-

چکیده

شش سیگما را م یتوا ن «گزاره نوین مدیری ت یکفیت » در جهان امروزی دانست. با وجود اینک‌ه این روش پیشرفته ترین مباحثی است که
در حال حاضر سرآمد اهداف سازمان های بزرگ دنیا قرار گرفته است، هنوز رسیدن به سطح شش سیگما کی چشم انداز است و شرکتهای
مطرح در استفاده از این روش، قادر به دستیابی به سطح شش سیگما نبوده اند. در این راستا، تفکر ناب و فلسفه تاگوچی نیز جایگاه والایی
را در از بین بردن ضایعات کاری در دهه اخیر به خود اختصاص داده اند. آرزوی دیرین هی تولید محصول )کالا یا خدمات( بدون نقص با
مباحث نظری تفکر ناب و تع یین معیاری از طریق رو کیرد شش سیگما )شش سیگما ناب( به مرحله ای م یرسد که باید این مهم در کلیه
مراحل چرخ هی تحقق کی محصول به زبان مدیریت ارزیابی و به طور عینی محقق شود. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از
فلسفه تاگوچی و شش سیگما ناب، این امکان در اختیار مهندسان قرار گیرد که پروژه های بهبود یکفیت را با هدف بهبود تدریجی سطح
سیگما و بیان آن به زبان مدیریتی )مالی(، به روشنی طرح ریزی نمایند. دستیابی به مقیاسی برای مقایسه سازمانهای جهان شمول، تقویت
بنیه رقابتی سازمان ها و ترویج یکفیت به عنوان کی معیار تجاری از بارزترین نتایج و دستاوردهای این نگرش است.

کلیدواژه‌ها