ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

این مقاله برگردانی از مقاله ایمنی محصول می باشد. این مقاله به توصیف مدل جدیدی از طول عمر محصول می پردازد که تولید کنندگان
برای بهبود ایمنی و برای جلوگیری از ورود محصولات معیوب به بازار، مورد استفاده قرار می دهند. این مدل دارای هشت مرحله است و
این مقاله به توصیف و تشریح مسائل ضروری مرتبط با ایمنی در هر مرحله، می پردازد. روشهای تحلیلی که باید در مراحل مختلف مورد
استفاده قرار گیرند شناسایی شده اند. هم مصرف کننده و هم محصولات صنعتی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مقاله با تمرکز بر
قوانین اروپایی ایمنی محصول خطوط اصلی الزامات ایمنی ترسیم شده اند. مفهوم ایمنی کافی به عنوان یک معیار قبول برای تولید کننده
در طی فرایند تکمیل محصول، ارائه و معرفی شده و فاکتورهایی که هنگام اتخاذ تصمیم، مبنی بر اینکه یک محصول آیا ایمنی کافی دارد
یا خیر، باید مد نظر قرار بگیرند نیز بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها