بازخوانی فلسفه TQM در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

هدف نوشتار حاضر بازخوانی فلسفه‌ی TQM در سازمان‌های دولتی است. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با مطالعه‌ی مبانی علم کیفیت و نیز تجربه‌ی شخصی با حضور در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کشور نسبت به بازخوانی فلسفه‌ی TQM اهتمام ورزد. نگارنده با حضور در بسیاری از شرکت‌های دولتی ملاحظه کرده است که جهت‌گیری این شرکت‌ها به‌سوی جنبش کیفیت، صرفاً حرکتی شتاب‌زده و نمادین است و اکثر شرکت‌های دولتی جهت اخذ گواهی‌نامه‌های کیفیتی تلاش می‌کنند و به‌جای توجه به اصول بنیادین کیفیت و به ویژه ابعاد فلسفه‌ی TQM، صرفاً با سیاست‌گذاری‌های ضعیف و جنبه‌های اقتصادی جهت استقبال از کیفیت حرکت می‌کنند. با مطالعه‌ی دقیق در اکثر شرکت‌های دولتی کشور مشخص می‌شود که بسیاری از آنان جهت استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، به‌ هیچ‌وجه اصول و ابعاد فلسفه‌ی TQM را به‌عنوان پیش‌شرط اصلی استقرار این نظام‌ها مورد مداقه قرار نداده‌اند و می‌توان ادعا کرد که یکی از علل اصلی نارکارآمدی نظام‌های نوین کیفیتی در شرکت‌های دولتی کشور، عدم استقرار فلسفه‌ی TQM است. از‌این‌رو، نگارنده‌ی نوشتار حاضر جهت افزایش شناخت و بهبود ادراک مدیران و کارشناسان واحد تحلیل سیستم‌ها و روش‌های این شرکت‌ها، نسبت به تبیین موضوع اقدام کرده است.
 
TQM philosophy Readout in Public Organizations
Abstract
The present article aims to read out philosophy of TQM in Public Organizations. In this article, the author attempts to read out philosophy of TQM by studying fundamentals of quality science and resorting to personal experience of attending many Public company and organizations in the Iran. The author has observed in many public companies that their orientation towards the quality movement is merely a rash and symbolic move, and that most public companies are striving to obtain quality certifications, rather than focusing on the fundamental principles of quality, and in particular the TQM philosophy; they welcome quality movement only through poor policymaking and economic aspects. A careful study of most public companies in the Iran reveals that many of them have never considered the principles and dimensions of TQM philosophy as the main precondition for establishing new management systems. Therefore it can be claimed that the main cause of inefficiency is that TQM is not implemented. Hence, the author of this paper has attempted to explain this issue in order to increase the understanding and improve perception of managers and experts of the systems and methods analysis department.
 
 

کلیدواژه‌ها


ابوالحمد، ع. (1383). حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، تهران: انتشارات توس، ص 72-71.
الوانی، س. (1380). تنگناهای کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی، نشریه‌ی مدیریت دولتی، شماره 53 و 54 .
الوانی، س ؛ ریاحی، ب. (1383). سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 20-19.
دانایی‌فرد، ح. (1392). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، 83-78.
رجب‌بیگی، م. (1373). مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره26 و 27، 77.
ریاحی، ب. (1381). مدیریت کیفیت جامع،: چالش‌های بخش عمومی، نشریه استاندارد، شماره 131.
طباطبایی‌موتمنی، م. (1383). حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، 407-401.
طلوع، ا. (1388). مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، ماهنامه تدبیر، شماره 211، 45-40.
فقیهی، ا. (1380). نظام های پاسخ‌گویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی ، فصلنامه مطالعات مدیریت، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
Abrunhosa, A, Moura, E.S. (2008). Patricia Are TQM principles Supporting Innovation in the Portuguese Footwear Industry Technovation, 28: 208 - 221.
Appleby, P. (1949). Policy and Administration, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
Barker, L. (2000). Customer- Focused Government, Public Services Productivity Panel. UK, Part 1, 1-29.
Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory, International Review of Administrative Sciences, 73(1): 11-21.
Breaux, D.M, Munyon, T.P., Hochwarter, W., & Ferris, G.R. (2009). Politics as a Moderator of the Accountability-Job Satisfacation Relationship:Evidence Across Three Studies, Journal of Management, 35(2): 307-326.
Bruijen, H. (2001). Managing performance in the public sector, London: Routledge, 3-11.
Denhardt, R.B. (1999). The Future of Public Administration, Public Administration & Management: An Interactive Journal, 61 (5): 286-287.
Dewhurst, F., MartõÂnez-Lorente, A, & Barrie, G. (1999). TQM in Public Organizations: An Examination of the Issues, Managing Service Quality, 9(4): 265-273.
Feigenbaum, A. (1990). Total Quality Management, The 7th world productivity, 21st November.
Holzer, M. (2003). Mastering Public Productivity Improvement, Newark, NewJersey, 639-349.
Hughes, O.E. (1998). Public management and administration: An introduction. London: Macmillan Press Ltd.
Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76 (4), 616.
Korunka, C. (2007). Customer Orientation Among Employees in Public Administration, A Transnational, Longitudinal Study, Applied Ergonomics, 38: 307-315.
Osborrne , S . (2002). Public Management, Critical Perspectives , Routledge , First Edition, 27.
Romzek, B.S., & Dubnick, M.J. (1998). Accountability. In: J. M. Shafritz (ed.), International Encyclopaedia of Public Policy and Administration, 1: A-C, Westview Press.
Shafritz, J.M., Russell, E.W., & Borick, C.P. (2000). Introducing Public Administration,Longman.
Smith, B.C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension of the state, London: George Allen & Unwin, 45-47.
Wilson, W. (1887). The study of public Administration, Political Science Quarterly, 9: 197-222.