کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی معادلات ساختاری
طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 110-152

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

علی صفاری دربرزی؛ ناصر صدرا ابرقویی؛ هانیه دشتی؛ داوود سرچمی