کلیدواژه‌ها = قابلیت تولید
ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، خرداد 1393، صفحه 48-63

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رامتین احمدی بنکدار