نویسنده = سید علی اکبر نیلی‌پور طباطبائی
ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 7، تابستان، شهریور 1396، صفحه 125-146

ستاره صنعتی زاده؛ علی شائمی برزوکی؛ سید علی اکبر نیلی‌پور طباطبائی