نویسنده = نادر رضایی
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsqm.2020.256334.1260

علی افروزیان اذر؛ نادر رضایی؛ زهره حاجی ها؛ عسگر پاک مرام