نویسنده = احمد استاد شریف معمار
چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 4-25

مرتضی عباسی؛ احمد استاد شریف معمار؛ محمدرضا زاهدی