نویسنده = مهدی بهارلو
مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، اسفند 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی