نویسنده = ابوطالب شفقت
مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی