نویسنده = محمد مهدی قوچانی خراسانی
شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، خرداد 1393، صفحه 7-17

حسین دهقان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی


طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری

دوره 3، بهار، خرداد 1392، صفحه 38-47

علی محمد احمدوند؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی