اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا کریمی قهرودی

استاد/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

kghsgkajhggmail.com

سردبیر

ناصر شهلائی

مدیریت راهبردی دفاعی استاد دانشگاه

infojstandardization.ir

اعضای هیات تحریریه

منوچهر منطقی

مدیریت سیستم ها دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

maanteghimut.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

دانشیار دانشگاه مالک اشتر

infojstandardization.ir

محمدرضا ولوی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

m.valavimut.ac.ir

سیدمحمدمهدی هادوی

خوردگی و اکسیداسیون دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/shadavi
sm.hadavimodares.ac.ir
82884974

محمد رضا تقوا

استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

taghvaaatu.ac.ir

علی جبار رشیدی

برق - مخابرات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار

arashidimut.ac.ir

رضا حسنوی آتشگاه

استاد

hosnavimut.ac.ir

دبیر تخصصی

جلیل پوراسد

دکتری مهندسی مواد موسسه آموزشی و تحقیقاتی

jpourasadgmail.com

مدیر داخلی

روح‌اله جعفری

کارشناس

ruhollahjgmail.com

کمیته اجرایی

غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

موسسه آموزشی

gh.nasrabadigmail.com
09122953654