خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره: بررسی سبک های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب و کار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیری در تعداد شرکت‌های چند کسب و کاره بوده‌ایم، لذا استراتژی(راهبرد) در سطح شرکت یا به تعبیری استراتژی مادری در ادبیات مدیریت استراتژیک (راهبردی) مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. شرکت های چند کسب و کاره یا شرکتهای مادر دارای سبدی از کسب و کارهای متعدد در صنایع و بازارهای مختلف می‌باشند. بنابراین استراتژی در سطح شرکت باید با رویکرد اقتضایی و متناسب با هر کسب و کار اتخاذ گردد. هدف این مقاله ارائه یک رویکرد کل‌نگر، جامع و اقتضایی برای تصمیم‌گیری درمورد فرصت‌های متنوع سازی و چگونگی مدیریت سبد کسب و کارها برای شرکت‌های بزرگ می‌باشد.
تدوین استراتژی در شرکت‌های چند کسب و کاره نیازمند پاسخ‌گویی به دو سؤال استراتژیک است. اول، شرکت مادر به چه کسب و کارهایی ورود پیدا کند و از چه کسب و کارهایی خارج شود؟ استراتژی تنوع مناسب برای گسترش واحدهای کسب و کار و رشد شرکت چگونه اتخاذ می‌شود؟ دوم، سبک مادری مناسب برای مدیریت و کنترل واحدهای کسب و کار چگونه اتخاذ می‌شود؟ در این مقاله، با مرور ادبیات تئوری کارگزاری، نگاه منبع محور و سبک‌های مادری به سؤال دوم پاسخ داده شده است و چگونگی خلق ارزش در سبد کسب و کارها توسط شرکت مادر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها