ارائه یک الگوریتم ترکیبی از تجزیه وتحلیل نقاط شکست فازی و تکنیک مجموع وزین رده ای به منظور شناسایی و اولویت بندی مخاطرات پروژه (مطالعه موردی: یک پروژه گاز رسانی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

مدیریت ریسک، فرایند نظام یافته ی شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه بوده و یکی از فرایندهای نه گانه مدیریت پروژه به شمار می آید. با توجه به شرایط فعلی بازار و تجارت، تحریم های اقتصادی و رکود بازار و شرایط عدم قطعیت، بیشتر پروژه ها در معرض بحران قرارگرفته و در صورت عدم شناسایی مخاطرات پروژه و عدم مدیریت صحیح آن ها، ممکن است با تأخیر در زمان مواجه شده و به تقبّل هزینه های سنگین و عدم اجرای دقیق پروژه ها منجر شود. بدین منظور با بهره گیری از تکنیک تجزیه وتحلیل حالات خطا و اثرات آن جهت شناسایی مخاطرات، علل خطا و پیامدهایآن استفاده شده است. انتخاب بهترین روش برای اولویت بندی مخاطرات و تصمیم گیری دقیق آن ها جهت تدوین برنامه و انجام اقدامات لازم جهت کاهش و مدیریت ریس کها از بین سه روش تجزی هوتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی بدون
درنظرگرفتن اوزان پارامترهای عدد اولویت ریسک و تجزیه وتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی با درنظرگرفتن اوزان و تکنیک تلفیقی تجزیه وتحلیل حالات خطا و اثرات آن فازی و تکنیک مجموع وزین رده ای موردبررسی قرار گرفت و نتایج بررسی با درنظرگرفتن مزایا و معایب روش ها، نشان می دهد که انتخاب روش سوم تأثیر بسزایی در اولویت بندی دقیق و
تصمیم گیری صحیح تر مخاطرات پروژه داشته است.

کلیدواژه‌ها