بررسی اثر استفاده از استاندارد‌‌های طراحی روی کیفیت طراحی محصولات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌‌‌‌‌های فنی افزایش‌یافتـه و از اسـتاندارد‌‌ها و ضـوابط معتبرتــری در تهیــه و ارائــه گــزارش‌‌ها اســتفاده شــود، ریســک داده‌های طراحی کــاهش خواهد یافت. استاندارد‌‌‌های طراحی در راستای هدف بالابردن کیفیـت داده‌های طراحی به گونه مطلـوب، تـدوین می‌‌شـوند. در ایـن تحقیـق ایـن موضـوع مـورد بررسی قـرار می‌گیـرد کـه تـدوین و اجـرای اسـتاندارد‌‌‌های طراحی موجـب افـزایش کیفیـت طراحی‌شده است. متغیر‌‌‌های کیفیـت اطلاعات طراحی پایـداری سود، ضـریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی و توان تبیین روش‌‌های ارزشیابی در نظر گرفته‌شده و در قالـب مدل‌‌های کیفیت اطلاعات طراحی، قبل و بعد از اجرای استاندارد‌‌های طراحی مورد آزمـون قرارگرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده اسـت. نتیجه‌ی آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای اسـتاندارد‌ها تن‌ها در مـدل پایـداری، بـا بهبـود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است درحالی‌که در سایر مدل‌‌ها اسـتاندارد‌ها نتوانسته‌اند اثـر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها