سنجش میزان آمادگی شرکت‌های دولتی در پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

2 رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز مازندران

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش میزان آمادگی شرکت گاز مازندران در پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌باشد. در همین راستا، جهت سنجش میزان آمادگی یا سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش از الگوی اسکیرم(1999) به عنوان چارچوب نظری مطالعه استفاده شده است و بر این اساس 10 بعد مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه مورد سنجش قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که شرکت مورد مطالعه در ابعاد رهبری، فرهنگ و ساختار، فرآیندها، کارکنان و مهارت‌ها، دانش پنهان، دانش آشکار و مراکز و کانون‌های دانش دارای نقطه ضعف؛ و در ابعاد اهرم‌ها و تقویت‌کنندگان بازار و اندازه‌گیری دارای ضعف خفیف می‌باشد. به‌منظور بهبود نقاط ضعف شناسایی شده و نیز چالش‌های دانشی حال و آینده در شرکت مورد مطالعه، اهداف استراتژیک حوزه دانشی تعریف و تبیین گردیدند.  

کلیدواژه‌ها


1- ابطحی، سیدحسین ؛ صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو،            صص 122-72.
2- الوانی، سیدمهدی. (1386). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، ص 414.
3- الوانی، سیدمهدی ؛ شریف‌زاده، فتاح. (1379). فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ص 169.
4- بیکر، واین. (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی،    سیدمهدی الوانی و محمدرضا ربیعی‌مندجین(مترجمان)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، صص 28-27.
5- پسند، محمدرضا ؛ فقیهی، ابوالحسن. (1390). ارایه مدل مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم،     شماره 15، ص 11.  
6- جدیدی، مهرداد ؛ عالم‌زاده، مهرداد ؛ محمدی پیراسته، سیدمحمدباقر ؛ حسینی‌پاک، سیدعلیمراد ؛ میزایی، حبیب. (1391). تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری در شعب بانک‌های منتخب در استان لرستان، فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، سال ششم، شماره 15.
7- جعفری، مصطفی ؛ کلانتر، سیدکیانوش. (1382). مدیریت دانش در سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 142.
8- حاجی‌کریمی، عباسعلی ؛ منصوریان، تالین. (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی، فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی،     سال چهارم، شماره 8.  
9- رزمی، زهرا ؛ راضی‌زاده، رویا. (1395). ارائه مدل     پیاده‌سازی مدیریت دانش با رویکرد فازی در صنعت فناوری اطلاعات، فصلنامه پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران.
10- رهنورد، فرج‌اله ؛ محمدی، اصغر. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در    دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تهران، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 3، ص 40.
11- صیف، محمدحسن. (1385). سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش، ماهنامه تدبیر، شماره 171، ص 17. 
12- کوایمان، جان ؛ الیاسن، جل. (1370). مدیریت سازمان‌های دولتی، عباس منوریان(مترجم)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 9.
13- قلیچ‌لی، بهروز ؛ ابراهیمی، شیما. (1395).         امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی(APO)، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 25، ص 98.
14- کرمی، محسن ؛ الوانی، سیدمهدی ؛ خیراندیش، مهدی ؛ زارع، حمید. (1394). طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال چهارم،        شماره 13، ص 975.
15- محمدی، حامد. (1388). مدیریت دانش در    سازمان‌های دولتی، ماهنامه تدبیر، شماره 212، ص 34.
16- نوروزیان، میثم. (1385). دانش مدیریت دانش، ماهنامه تدبیر، شماره 176، ص 26.
17- Asian Productivity Organization. (2009). Knowledge Management for the Public Sector.
18- Bonfield, P. (2009)..knowledge management strategy of BT Management information, Vol.15, No.22, P.P. 15-25.
19- Chang, T.Han., & Wang, T.C. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. The Journal of Information Sciences, Vol.179,      P. 142.
20- Chong, C.W., & Chong, S.C. (2009). Knowledge management process effectiveness: measurement of preliminary knowledge management implementation, Knowledge management research and practice, Vol.7, P. 355.
21- Courtright, J.A.,  Fairhurst, G.T., & Rogers, L.E.(1989). Interaction patterns in organic and Mechanistic system, Academy of  Management  Journal, P. 773.
22- Holt, D. (2000). The Measurement of Readiness for Change: A Review of Instruments and Suggestions for Future Research. Annual meeting of the Academy of Management, Toronto, Canada.
23- Lopez, S.V. (2005). Competitive Advantage and Strategy Formulation, Management decision, Vol.43, No.5, P. 662.
24- Manuth, A., Borg man, P., & Heier, H.(2005). Siemens: Expanding  the Knowledge System Share Net to Research & Development,  Journal of Management, Vol.1, P.P. 42-45.
25- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge- Creating Company: How Japanese Companies Create the dynamic of Innovation?, Oxford U.K: Oxford University Press. 
26- Prokopiadou, G., Papatheodorou, C., & Moschopoulos, D. (2004). Integrating Knowledge Management Tools For Government Information, Government Information Quarterly, Vol.21, No.2.
27- Rigby, D., & Bilodeau, B. (2007). Bain’s global 2007 management tools and trends survey, Strategy & Leadership, Vol.35, No.5,           P.P. 9-16.
28- Ross, S. (2005). Knowledge Management in a Military Enterprise: A Pilot Case Study of the Space and Warfare Systems Command. In Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier Inc, Boston, MA.
29- Skyrme, D.J. (1999). Knowledge Management: Approaches and Policies, David Skyrme Associates Limited, Highclere, England. Available at: http://www.skyrme.com
30- Taylor, A., & Wright, G. (2000). organizational readiness for successful knowledge sharing, challenges for public sector managers, idea group inc.
31- Wong, K.Y., & Spinwall, E. (2005). An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector, Journal of knowledge Management, Vol.9, No.3.
32- Wood, C., & Wang. A. (2016). Geographical FDI knowledge spillover and innovation of indigenous firms in China, Vol.25, No.4,        P. 895.
33-Yahya, S.(2002). Managing human resources toward archiving knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol.6, No.5, P.P. 457- 468.