بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

موفقیت در پروژه های تحقیق و توسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکت ها می باشد، به نحوی که شناسائی عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها، می تواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح کلان و در سطح تک تک این پروژه ها به منظور تحقق حداکثری اهداف، موثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال موفقیت این پروژه ها را افزایش دهد. هدف اصلی از این تحقیق، تعیین رتبه عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی است. بدین منظور عوامل کلیدى موفقیت این پروژه ها از طریق مطالعه متون و مصاحبه با خبرگان این حوزه جمع آورى شد و با استفاده از پرسشنامه و آزمون فریدمن رتبه بندى شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شاغل در پروژه های تحقیق و توسعه صنایع هوایی کشور در سال 1395 است. حجم نمونه 182 نفر می باشد که تعداد 174 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 68 سؤال 5 گزینه ای بر مبنای درجه بندی لیکرت استفاده شد. اعتبار و روایی این پرسشنامه، از طریق کسب نظر اساتید دانشگاهی و جمعی از خبرگان صنایع هوایی کشور مورد تائید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسش نامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این پارامتر، معادل 0.954 محاسبه گردید. علاوه بر آن از روش بارهای عاملی به منظور نشان دادن روایی سازه و پایائی بهره گرفته شد که از این روش نیز، روائی و پایائی پرسش نامه تائید شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل "سبک مدیریت و رهبری" ، "منابع سازمانی"، "کارکنان"، "راهبرد"، "قابلیت های بازاریابی و مدیریت بازار"،
"قابلیت های فناورانه"، "ساختار و فرآیندهای سازمانی"، "فرهنگ و ارزش های سازمانی" به ترتیب از اهمیت ویژه اى در موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی برخوردار می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


 1. اخوان، امیر ناصر و آرمان معتمدی، )1393)، بررسی عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان، موسسه آموزش عالی جامی.
 2. جعفری خانشیر، سعید، رضا رادفر، رضا حسنوی و رضا آذرافزا، (1391)، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی سنندج، سال هفتم، شماره 21.
 3. دین محمدی، مصطفی، علیرضا وزیری و روح ا... شهنازی، (1385)، تحلیل ساختار فعالیت های تحقیق و توسعه: مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای OECD، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 4.
 4. صدری نیا، محمد و محسن وروانی، (1387)، نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی شرکت ها از دیدگاه خبرگان، فصل نامه رشد فناوری(تخصصی پارک ها و مراکز رشد)، شماره 15.
 5. عصاری، محمد حسین، مهرداد حسینی شکیب و عباس خمسه (1393)،  تدوین الگوی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول جدید در صنایع دفاعی، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی خرداد.
 6. کشاورز، محسن، محسن رحیمی و مجید سلیمی، (1389)، نقش مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در نظام نوآوری.
 7. ممقانی، علیرضا؛ سهیل سرمدسعیدی و محمدرضا کاباران زاد قدیم، (1390)، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP، فصل نامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 20.
 1. Baccarini, David, Adam Collins, 2003, Critical success factors for projects, The 17th ANZAM Conference, Fremantle, Western Australia.
 2. Bone, Steve, 2014, Developing a strong R&D structure to drive company growth, Open Innovation, 103-107
 3. Czarnitzki, Dirk, Hanna Hottenrott, 2009, R&D investment and financing constraints of small and medium-sized firms.
 4. Ismail, K. , Y. R. Leow, C. Y. Yong, I. Abdul-Majid, W.D. Thwala, M. A. Ajagbe, 2012, Critical success factors of new product development in technology based firms: A case study, African Journal of Business Management, Vol. 6(33), 9442-9451.
 5. Lynn, G. S., Abel, K. D., Valentine, W. S., & Wright, R. C., 1999, Key factors in increasing speed to market & improving new product success rates, Industrial Marketing Management, Vol. 28(4), 319-326.
 6. Martin, 2014, Research and Development (R&D)-Overview & Process.

Raymond, Louis, Jose´e St-Pierre, 2010, R&D as a determinant of innovation in manufacturing SMEs: An attempt at empirical clarification, Technovation 30, 48–56