کاهش رول شناور همزمان با استفاده از ژایرواستابلایزر و جابجایی جرم اکتیو در شناور 6 درجه آزادی بر پایه استاندارد ناتو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

در میان حرکات شناور کاهش دامنه و افزایش فرکانس حرکات شناور در راستای رول، پیچ و هیو از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سال‌های اخیر که تجهیزات پایدارساز جدیدی ابداع نشده است، محققان به توسعه روش‌های کنترل این حرکات روی آورده‌اند. در این تحقیق به بررسی رول شناور که تاثیر بیشتری در راحتی خدمه، مسافران و انجام برخی از عملیاتهای شناورهای نظامی دارد پرداخته خواهد شد. در ادامه سعی شده تا با حل معادلات حرکت شناور تک بدنه با در نظر گرفتن شرایط باد و موج در 6 درجه آزادی تحلیل دقیقتری از حرکت شناور در هنگام پایداری رول شناور به وسیله ژایرواستابلایزر و جابجایی جرم متحرک به صورت اکتیو حاصل نمود. در پایان با مقایسه معیارهای استاندارد ناتو برای انجام برخی از عملیات‌های نظامی، میزان اثربخشی پایداری رول در انجام عملیات‌های نظامی شناور بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 
[1]T. Perez and M. Blanke, “Ship roll damping control,” Annu. Rev. Control, vol. 36, no. 1, pp. 129–147, Apr. 2012.
[2]NATO Unclassified_STANAG 4154 (Edition 3), Part7&8, December 2000.
[3]        و. جهانمرد, م. داستان, م. ت. پور, م. س. سیف و ح. مهدیقلی “، تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبنای طیف حاصل از شرایط حدی منطقه خلیج فارس در دوره بازگشتهای مختلف”پنجمین همایش ملی صنایع فرا ساحل، 1392
[4]        علیرضا روشن بین, “بررسی تاثیر مشخصات امواج دریا در حرکات شناورهای تندرو”همایش صنایع دریایی، 1385
[5] T. I. Fossen, Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, First Edit. 2011, p. 582.
[6] N. C. Townsend and R. A. Shenoi, “Control Strategies for Marine Gyrostabilizers,” IEEE J. Ocean Engineering., vol. 39, no. 2, pp. 243–255, 2014.
[7]T. W. Treakle, D. T. Mook, and A. H. Nayfeh, “A time-domain method to evaluate the use of moving weights to reduce the roll motion of a ship,” Ocean Engineering., vol. 27, pp. 1321–1343, 2000.
[8]        محمد مونسان, “کتاب جامع مهندسی معماری دریایی ،انتشارات کانون پژوهش 1388