ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

به جهت استفاده حداکثری از مزایای رقابتی و تولید منطبق با استانداردهای تعریف شده در صنایع با فناوری سطح بالا[1]، می بایست توجه ویژه بر کنترل کیفیت محصولات داشته و عوامل موثر بر فرآیند کنترل کیفیت در این شرکت ها براساس درجه اهمیت آن با تکنیک های مهندسی اولویت بندی گردد. لذا این مقاله به بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالای صنایع توربینی در شرکت توربوکمپرسور نفت آسیا پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش، از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی و از نوع مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 56 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، مدیریت کیفیت و تولید شرکت OTEC می باشند.  همچنین خبرگان این پژوهش شامل هفت نفر از متخصصین و اساتید صنعت و دانشگاه در زمینه مدیریت فناوری و مدیریت کیفیت می باشند. جهت اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت OTEC از مدل های تصمیم گیری چند معیاره  ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision استفاده شده و در خصوص شناسایی وضعیت شرکت از روش آمار توصیفی و از نرم افزار Excel استفاده گردید. پایایی پرسشنامه اصلی پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS با عدد 0.787 مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل محتوا و نظرات خبرگان مربوطه استفاده گردید. اولویت بندی عوامل با نظر خبرگان و استفاده از تکنیک ANP به ترتیب شامل: عوامل مدیریتی، فناورانه، فنی و مهندسی، سیستمی، استراتژیک، فردی و فرهنگی می باشد و نتایج حاصل از آمار توصیفی  و نمودار رادار حاکی از فاصله وضعیت موجود عوامل با وضع مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


[1]     فضلی، صفر، علیزاده، مهدی. 1387. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتری: رویکرد مدل ادغامی کانو در QFD، فصل نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 49، 170-145.
[2]     عالم تبریز، اکبر، "مدیریت بهره وری و کیفیت" انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1392
[3]     عالم تبریز، اکبر، بامنی مقدم، محمد، کنترل کیفیت آماری، تهران ، انتشارات صفار-اشرفی، 1388.
[4]     اولیاء محمد صالح، شیشه بری، داود، آشنایی با مفاهیم و روش های مدیریت کیفیت، یزد دانشگاه یزد، 1390.
[5]     صوفی زاده، سعید، زمستان 1383، مهندسی کیفیت، دانش عمومی- اخلاق و سلوک مهندسی. فصلنامه ریخته گری (ویژه نامه) شماره 28.
[6]     حسینی سیدعباس،میرزاپورحامد،1388،" کتاب کاربرد سیستم های کنترل کیفیت"،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها،
[7]     طارق خلیل، مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه محمد اعرابی، داود ایزدی- تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1383.

[8]     رضا رادفر، عباس خمسه. 1395 . مدیریت تکنولوژی: نگرشی جامع بر تکنولوژی، نو آوری و تجاری سازی. انتشارات علمی فرهنگی.

[9]     گلدوست مهدی،" بهبود کیفیت با استفاده از تحلیل فنون آماری و تمرکز بر شناخت الگوی تغییر رفتار محصول در فرآیند ساخت و تولید مشتمل بر عملیات جوشکاری و ماشین کاری شرکت مپنا"،شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی،1393،
[10] شاهبندرزاده حمید،عباسی امین،" ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تولیدات برون سپاری"،کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب وکار،1393،
[11] گوهرشناسان خراسانی علی،شاهین آرش،اسماعیلیان مجید،" اولویت بندی اصول مدیریت کیفیت بر اساس عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل اهمیت- عملکرد"،همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع ،1393،
[12] عطایی صالحی اسماعیل،مشهدی مصطفی،" بررسی نقش فناوری های نوین در کنترل کیفیت صنایع غذایی"،سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی،1393،
[13] شهنازی، روح الله،عوامل مؤثر بر تولید صنایع با فناوری برتر در اقتصاد دانش محور رهیافت Panel Data به روشGLS، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد. سال نهم، شماره 32، زمستان 1391.
[14] مهرگان، نادر، دهقانپور، محمد رضا، ده موید، بابک، صادرات مبتنی بر فناوری برتر و عوامل موثر بر آن. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.
[15] جعفری مرتضی،1389،" شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع در صنایع متوسط با استفاده از تکنیک AHP"،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،جلد دوم،
[16]  دل روشن علی،" آسیب شناسی مدیریت کنترل کیفیت در صنایع نفت"،اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب ،1386
[17]  پیری، محسن، 1395. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با تکنولوژی سطح بالا در صنایع توربینی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. دانشگاه آزاداسلامی، واحد کرج.
[18]  J. Ambrose Van Wert .Effective Quality Control in Management of Processes, Global Regulatory Viewpoint.
[19]  Berman, B. J. R. Evans, and P. Chatterjee(2008). Retail Management: A Strategic Approach, Thirteenth Edition; Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
[20]  Zeng Jing , Anh Phan Chi, Matsui Yoshiki," The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study",Int.J.Production economics,2014,162,216-226,
[21]  Oluwatoyin A. and Oluseun A. (2008).Total Quality Management. A test of the Effect of TQM on Performance and Stakeholder Satisfaction. Blekinge Institute of Technology, School of Management.
 
[22]  Various authore, quality and complianve for the high-tech industry metricstream, 2012.
[23]  Mehralian Gholamhossein,Nazari Jamal, Rasekh HamidReza,hosseini Sajjad,”TOPSIS approach to prioritize critical success factors of TQM: Evidence from the pharmaceutical industry”, Emerald Insight The TQM Journal,2016,28,
[24]  Abas M,Khattak S.B, Hussain I, Maqsood S, Ahmad I, “Evaluation of Factors affecting the Quality of Construction Projects”,Technical Journal,2015,20,
[25]  Zeng Jing , Anh Phan Chi, Matsui Yoshiki," The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study",Int.J.Production economics,2014,162,216-226,
[26]  Schröder Malte, Schmitt Sebastian, Schmitt Robert, "Design and implementation of quality control loops strategies to reach stable business process", Emerald Insight The TQM Journal,2015,27,294-302,
[27]  J. Ambrose Van Wert .Effective Quality Control in Management of Processes, GlobalReg ulatory Viewpoint.