طراحی مدل پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در صنعت روی با ترکیب سوارا، دلفی و مورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/jsqm.2024.399105.1497

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی ارکان، فوائد و نتایج پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در صنایع خالص‌سازان روی زنجان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده شمش روی با درجه خلوص 9/99 درصد در خاورمیانه می‌باشد. . روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی؛ و از نظر تحلیل، کیفی-کمی می‌باشد. جامعه آماری در خصوص ارزیابی ارکان مؤثر در پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S و استخراج وزن آن‌ها و همچنین شناسایی فوائد و نتایج ‌پیاده‌سازی نظام مذکور و رتبه‌بندی فوائد و نتایج شامل 18نفر از خبرگان و متخصصان صنعت مورداشاره می‌باشد. بدین منظور در ابتدا با بکارگیری تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه سوارا، ارکان مذکور موردارزیابی قرار گرفتند و اهمیت (وزن) ارکان محاسبه شد. خروجی این تکنیک نشان داد که رکن پنجم یعنی "خودانضباطی و مشارکت همگانی" با بیشترین وزن به عنوان مهم‌ترین رکن مؤثر در پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در صنایع خالص‌سازان روی زنجان استخراج شده است. همچنین رکن دوم (سازمان‌دهی اقلام ضروری و شفاف‌سازی) با کمترین وزن در رتبه آخر جای گرفت. سپس با استفاده از رویکرد دلفی فازی، فوائد و نتایج حاصل از پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در صنایع خالص‌سازان روی، استخراج شدند. در ادامه هشت گزینه (فایده و نتیجه) استخراجی با استفاده از نظرات خبرگان صنعت و با بکارگیری تکنیک نوین تصمیم‌گیری مورا، ارزیابی شده و رتبه‌بندی آن‌ها تعیین شد. نتیجه نهایی این تکنیک حاکی از آن است که گزینه اول یعنی "ایمن‌ترشدن محیط کار و راحتی و دلنشین‌ترشدن فرآیندهای کاری" در رتبه اول و گزینه‌های هفتم یعنی "استفاده بهینه از فضا و منابع" و ششم یعنی "کاهش زمان‌های جستجو و یافتن منابع" در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. گزینه دوم شامل " بهبود گردش مالی صنعت" نیز در رتبه آخر جای گرفت. بدین ترتیب رویکرد پیشنهادی پژوهش، مدل مناسبی برای ارزیابی ارکان، فوائد و نتایج پیاده‌سازی نظام آراستگی 5S در یک صنعت کلیدی روی ارائه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات