ارائه چارچوب استاندارد برای نشاط منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه امام حسن مجتبی ع

3 دانشجو

10.22034/jsqm.2024.400157.1500

چکیده

نشاط منابع انسانی موضوعی کاملا حسی است و در حقیقت حالت مثبتی است که در پاسخ به تعامل دائمی فرد با عوامل معنادار شغل و محیط کاری حاصل می شود و در قالب سه احساس مرتبط به هم از جمله: قدرت جسمانی، انرژی عاطفی و سرزندگی شناختی می باشد. به یقین کارکنان با نشاط، نگرشی مطلوب و رضایت‌آمیز به خودشان و دیگران دارد، از روابط اجتماعی متعادلی برخوردار هستند و فرایند زندگی خود و دیگران را مثبت ارزیابی می‌نمایند. پژوهش حاضر ارائه چارچوبی استاندارد برای نشاط منابع‌انسانی می باشد که با رویکرد توصیفی و پیمایشی انجام می شود.
در این پژوهش کاربردی و با رویکرد کیفی به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد کتابخانه‌ای و آرشیوی، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. همچنین راهبرد اصلی تحقیق، تئوری داده بنیاد بوده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه مدیریت و منابع انسانی می باشند و برای نمونه‌گیری روش نمونه برداری قضاوتی مد نظر قرار گرفته است.
در خصوص یافته‌های تحقیق، با در نظر گرفتن روش پژوهش چارچوب جامع و استاندارد برای نشاط منابع انسانی طرح ریزی گردید به طوری که شاخص ها و مولفه های نشاط منابع منابع انسانی با توجه به عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای آن مشخص گردید
در نهایت از طریق تئوری داده بنیاد، چارچوب استاندارد برای نشاط منابع انسانی سازمان تدوین گردید و صحت و درستی و کاربردی، جامع بودن و کامل بودن آن از منظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات