الهام از مدل اطلس به منظور بررسی سطح توانمندی فناوری در کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

10.22034/jsqm.2024.425287.1540

چکیده

فناوری ابزار اصلی توسعه اقتصادی و زمینه‌ای برای افزایش بهره‌وری کشورهاست. انتخاب فناوری مناسب در همه بخش‌های سازمان از جمله بخش کنترل کیفیت موضوع مهمی است که مستلزم توجه ویژه‌ای می‌باشد. از این‌رو تحقیق حاضر با استفاده از مدل اطلس به ارزیابی سطح توانمندی فناوری بخش کنترل کیفیت یکی از صنایع نظامی پرداخته است. مطابق با این مدل، فناوری در چهار جزء اصلی فن‌افزار، اطلاعات‌افزار، انسان‌افزار و سازمان‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این پژوهش که در بازه سال‌های 1400-1399 انجام شد، در ابتدا سطوح پیچیدگی، حد بالا و پایین و سهم هر یک از اجزای فناوری تعیین و سپس شدت تاثیر آن‌ها محاسبه شد و درنهایت به منظور تعیین توانمندی فناوری، شاخص ضریب کمک فناوری در بخش کنترل کیفیت صنعت موردنظر مشخص گردید و با استفاده از نمودار THIO مدل اطلس مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات