بررسی عوامل موثر بر کیفیت بازیابی خدمات الکترونیکی با نقش تعدیل کنندگی هزینه جابه‌جایی (مورد مطالعه خدمات الکترونیکی بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشگاه ملایر

10.22034/jsqm.2024.425326.1539

چکیده

کیفیت بازیابی خدمات الکترونیکی برای بانک‌ها برای ایجاد رضایت مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، رضایت از خدمات الکترونیکی به سهولت انتقال از یک ارائه دهنده خدمات به دیگری بستگی دارد. بنابراین، هزینه‌های جابه‌جایی نیز اهمیت زیادی می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت بازیابی خدمات الکترونیکی بر رضایت از بازیابی خدمات الکترونیکی با توجه به نقش تعدیل‌گر هزینه جابه‌جایی در میان کارکنان بانک تجارت شهرستان همدان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان همدان به تعداد نامحدود بودند که از میان آنان 384 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد هزینه جابه‌جایی رابطه میان کیفیت بازیابی خدمات الکترونیکی رضایت از بازیابی خدمات الکترونیکی را تعدیل می‌کند. همچنین عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی شامل (بازیابی انتظارات، کیفیت اطلاعات، تعهد دیجیتال، کیفیت کارکنان و خدمات محوری) همگی بر بازیابی از کیفیت خدمات الکترونیکی و در نهایت رضایت از بازیابی خدمات الکترونیکی تآثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات