طراحی الگوی توسعه شایستگی تفکر راهبردی مدیران (مورد مطالعه: یک سازمان آموزشی پژوهشی دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/jsqm.2023.401218.1503

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعة شایستگی تفکر راهبردی مدیران یک سازمان آموزش و پژوهش دولتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل تم با به‌کارگیری ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، 18 نفر از خبرگان و مدیران سطح راهبردی و اساتید دانشگاهی مرتبط با حداقل سابقه خدمت 20 سال و حداقل 5 سال سابقه مدیریتی، آشنا با ادبیات توسعه شایستگی‌های مدیریتی و دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد بودند که به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. به‌منظور تائید معیار اعتمادپذیری از مشارکت‌کنندگان خواسته شد تا نظر خود را درباره میزان قابلیت پذیرش نتایج بیان کنند. همچنین از 4 خبره درباره نتایج نظرخواهی شد که درنهایت با انجام اصلاحاتی جزئی، نتایج مورد تائید قرار گرفت. به‌منظور تائید قابلیت اعتماد از ضریب پایایی کاپای کوهن استفاده شد که در این پژوهش مقدار آن 0.76 به دست آمد که نشان‌دهنده تائید قابلیت اعتماد به نتایج است. بر اساس نتایج تحلیل از مصاحبه نیم ساختاریافته، تعداد 4 گذاره، 13 مقوله و 65 مفهوم برای الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران موسسه آموزش و تحقیقات صنایع به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران موسسه آموزش و پژوهش دولتی شامل چهار بعد دانش و معلومات حرفه‌ای، مهارت‌آموزی و پرورش، نگرش و بینش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات