تدوین و اولویت بندی شاخص های مدل شایستگی در کارکنان نسل Z

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

10.22034/jsqm.2023.395653.1488

چکیده

چکیده:
در دنیای پُرتلاطم کسب وکار کنونی، سازمان ها در تلاش و رقابت هستند تا شایسته ترین کارکنان را به عنوان مزیت رقابتی شناسایی، جذب و حفظ کنند. اما منابع انسانی امروز کمی با گذشته متفاوت است، تحولاتی نظیر بلوغ و توسعه یافتگی کارکنان و ظهور نیروهای دانشی نسل z در تمام عرصه ها، دانش محور شدن فرایندهای سازمانی و ضرورت توسعه دانایی در تمام سطوح سازمان ها، نرخ رشد بالای فناوری های نوین(عصردیجیتال)، افزایش نقش و مسئولیت اجتماعی دولت ها در پاسخگویی به شهروندان و افزایش ضریب اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایه های انسانی در فرایند رشد و توسعه کشورها، استراتژی های نوین مدیریت دولتی را به توسعه شایسته سالاری معطوف ساخته است.از اینرو توجه سازمان به کارکنان نسل z که بیشترین انس را با فناوری و دیجیتال دارند، جذب شده است. لذا در این پژوهش به دنبال تدوین و اولویت بندی شاخص های مدل شایستگی در کارکنان نسل Z می باشیم
روش بررسی : جامعه آماری کیفی خبرگان سازمانی موسسه آموزشی و تحقیقاتی بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی 15 نفر از آنها انتخاب شد (نقطه اشباع). در نهایت 9 شاخص، 38 بعد و 102 مضمون برای مدل شایستگی کارکنان نسل Z در سازمان دولتی شناسایی گردید. که ابعاد عبارتند از: فناوری محور، مسئولیت پذیری، تفکر خلاق، تغییر پذیری، اصول اخلاقی، ارتباطات، تفکر تحلیلی، تصمیم گیری مشارکتی و موفقیت طلبی. روش کمی مطالعه‌ای کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در قسمت کمی کارشناسان ستادی سازمان های دولتی (420) نفر است که نمونه ای به حجم 201 نفر بررسی شد . پایایی پرسشنامه طراحی شده توسط نخبگان سازمان با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (93/0=α ) تعیین گشت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 20 و نرم افزار AMOS18 از طریق روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات