الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وابسته ودجا

2 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

10.22034/jsqm.2023.403895.1508

چکیده

چکیده
هدف عمده مدیریت دانش، ‏حداکثرسازی ارزش افزوده در سازمان است، یکی از ابزارهای مناسب که عموماً در مراحل آغازین پیاده ‏سازی مدیریت دانش مورد استفاده قرار می‏گیرد، ‏ممیزی دانش است . با توجه به فقدان چنین الگویی در سطح سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران ،هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی ممیزی دانش در سازمان های مذکور تعیین گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش از نوع کمی بود و برجمع آوری و تحلیل و تلفیق داده های پژوهش تمرکز داشت . با توجه هدف اصلی تحقیق، علاوه بر مطالعه نظریات اندیشمندان این حوزه،24 مدل داخلی و خارجی ممیزی دانش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند . سپس جدول مقایسه مدلها تهیه و نهایتا ابعاد و مولفه های اولیه الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی ج. ا. ا. به دست آمد .پس از تهیه الگوی اولیه ممیزی دانش ، و حصول اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه ،نسبت به توزیع پرسشنامه بین 64 نفر از متخصصین مدیریت دانش دفاعی اقدام وسپس برازش مدل از طریق معادلات ساختاری با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام ونهایتا نسبت به برازش کلی مدل اقدام و نتایج تحقیق تایید شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات