ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو 30414 در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه مالک اشتر تهران

3 سازمان صنایع دفاع

10.22034/jsqm.2023.385764.1467

چکیده

نظر به اهمیت روزافزون سرمایه انسانی، ارزیابی و تحلیل وضعیت سرمایه‌های انسانی جهت تحقق اهداف سازمان امری حیاتی محسوب می‌شود. گزارش‌گری سرمایه انسانی در صنایع دفاعی‌، که صنعتی سرمایه انسانی محور است، حائز اهمیت فراوانی است. بنابراین، نظر به نبود چارچوبی جامع برای گزارش‌گری سرمایه انسانی در صنایع دفاعی، این پژوهش چارچوبی اجرایی برای گزارش-گری سرمایه انسانی بر اساس استاندارد 30414 در این صنایع ارائه کرده است. این پژوهش از منظر فلسفی در دسته پژوهش‌های تفسیری و از نظر هدف توسعه‌ای-کاربردی بوده و برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی گزارشگری سرمایه انسانی از روش کیفی (روش تحلیل محتوای جهت‌دار) استفاده کرده است. ابزار گردآوری داده‌ها در فاز کیفی مصاحبه و مشارکت‌کنندگان در پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، شامل 15 نفر از مدیران منابع انسانی در صنایع دفاعی بودند. برای تحلیل داده‌های مصاحبه از کدگذاری بر اساس مقوله‌های استاندارد 30414 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش منجر به ارائه چارچوبی برای گزارشگری سرمایه انسانی در صنایع دفاعی شد که دربردانده 9 بعد شامل(اصول اخلاقی و انضباطی، هزینه‌های سرمایه انسانی، تنوع سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی، ایمنی و سلامت، ثبات و بهره وری، استخدام و ترک خدمت، آموزش و توسعه، وضعیت اشتغال سرمایه انسانی)، 27 مولفه و 73 شاخص است. به علاوه، ضمن شناسایی ذینفعان داخلی و خارجی، ارزش‌های هر یک از آنها در صنایع دفاعی شناسایی شد. این چارچوب کمک شایانی به سنجش سرمایه انسانی در صنایع دفاعی و سایر صنایع مشابه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات