بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات دارای برچسب انرژی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jsqm.2023.383978.1458

چکیده

امروزه حفظ محیط زیست به مسئله‌ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولیدکننده تبدیل شده است. وسایل الکتریکی، پرکاربردترین وسیله در جوامع امروزی هستند، لذا توجه به راهکارهایی جهت کاهش انرژی مصرفی در این‌گونه وسایل ضروری می‌باشد. یکی از این راهکارها استفاده از برچسب انرژی برای وسایل الکتریکی و کنترل و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌باشد. در نتیجه این سؤال ایجاد می‌شود که آیا عوامل مرتبط شامل تمایل به پرداخت همچون نگرش زیست‌محیطی، توجه به سلامتی، نگرانی‌های زیست‌محیطی، هنجار ذهنی، تجربیات پیشین مصرف کننده، برندهای شرکت‌های محیط زیست، اثربخشی ادراک شده و کنترل رفتار ادراک شده‌ی مصرف کننده می‌تواند بر نگرش خرید مصرف کننده تأثیر مثبت داشته باشد؟ پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد، برای جمع‌آوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و توزیع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی می‌باشد. با استفاده از جدول جرسی و مورگان حجم نمونه برابر 384 نفر برآورد شد. برای سنجش روایی پرسش‌نامه از نرم‌افزار
SPSS 22 استفاده شده است. نتایج نشان داد بین دو متغیر نگرش زیست‌محیطی و نگرش مشتری نسبت به محصولات رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همین‌طور بین دو متغیر توجه به سلامتی و نگرش مشتری نسبت به محصولات رابطه معنی‌دار وجود ندارد. بنابراین فرضیات تأثیر نگرش زیست‌محیطی و توجه به سلامتی بر نگرش مشتری نسبت به محصولات سبز، رد شده و دوازده فرضیه دیگر پژوهش تائید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات