بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به کمک تکنینک معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری ، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

10.22034/jsqm.2022.309715.1365

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش توسعه‌ای و بنیادی است، چرا که از طریق طراحی مدلی تدوین الگویی جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی راهگشای سایر مطالعات و برخی مشکلات اعتباری می‌باشد. بعلاوه در این پژوهش از رویکرد کمی استفاده شده است. حجم نمونه‌ی آماری با توجه به جدول مورگان 384 نفر برآورد شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی از طریق داده بنیاد (گرندد تئوری) انجام شده است. حاصل این فرآیند شش مقوله اصلی (شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها) الگوی پارادایمی تدوین الگو، 20 مصاحبه صورت پذیرفت که بر اساس آن 16 مقوله بنیادی، مقوله سازمانی، مقوله محیطی، مقوله تخصصی، مقوله تعهد سازمانی، مقوله اهداف سازمانی، مقوله راهبردی (مدیریتی)، مقوله ساختاری، مقوله انسانی، مقوله دانش مقوله الزامات، مقوله محیط حرفه‌ای، مقوله پیشرفت، مقوله حمایتی، مقوله مبنایی و مقوله کارایی به عنوان ابعاد الگوی بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت‌های اجتماعی به دست آمد.نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد بین عوامل علی و عوامل پدیده محوری، بین عوامل پدیده محوری و عوامل راهبردی، بین عوامل زمینه‌ای و عوامل راهبردی، بین عوامل مداخله‌گر و عوامل راهبردی و بین عوامل راهبردی و پیامدها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها