استانداردسازی راهبردی کلیدی در حمایت از فناوری‌های نوظهور در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشکده مکاترونیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

10.22034/jsqm.2022.313173.1376

چکیده

فناوری‌های نوظهور همواره در سیاست‌های دفاعی نقش مهمی را ایفاء می‌کنند. می‌توان گفت که دستیابی به رشد صنعتی و دفاعی در گرو دستیابی به فناوری‌های روز دنیا و به روز رسانی فناوری‌ها در کشور در راستای رسیدن به برتری در صنایع دفاعی و کسب جایگاه رقابتی در بازار جهانی است. یک گام پراهمیت و اساسی در حمایت از فناوری های نوظهور، استانداردسازی آنها می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استانداردسازی در حمایت از فناوری‌های نوظهور و شناسایی و رتبه‌بندی عواملی از استانداردسازی در توسعه فناوری نوظهور در حوزه دفاعی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی است. در این پژوهش، که در برخی از صنایع خودروسازی و صنایع دفاعی صورت گرفته، چهار عامل در حمایت از فناوری نوظهور شناسایی شده که در ادامه، رتبه‌بندی این عوامل با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست‌آمده، عامل برون‌سپاری تحقیقات استانداردسازی با وزن 35/0 در رتبه اول قرار گرفته است. در نتیجه صنایع دفاعی کشور به منظور بهره‌مندی از مزایای استانداردسازی در پیشرفت فناوری‌های نوظهور، بایستی اجرای این عامل را در اولویت نخست قرار دهند.

کلیدواژه‌ها