بررسی کیفی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی و ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

10.22034/jsqm.2020.125545

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ویژگی های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1396 می‌باشند. در این پژوهش از روش نمونه­گیری سیستماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه گذاری نهادی و ویژگی های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها