مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

تولید انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک به علت اثرات مثبت در حفظ محیط زیست، افزایش پایداری و کاهش بارشبکه در سال‌های اخیرمورد توجه شرکت‌های توزیع صنعت برق قرار گرفته، یکی ازچالش‌ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم برگشت سرمایه و هزینه‌های بهره‌برداری در کمترین زمان می‌باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت مدیریت انرژی ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک با استفاده از داده‌های هواشناسی و ارائه مدل رگرسیون شدت تابش با متغیر ساعات-آفتابی چهار شهر شیراز، تهران، رشت و تبریز در نرم افزارهای spss ارائه شده است. براین اساس تولید انرژی سیستم برآورد و درآمد حاصل از فروش آن با توجه به نرخ تورم و تعدیل سالیانه قیمت انرژی، در نرم افزار Matlab شبیه سازی شده است. روابط ریاضی هزینه‌ها شامل سرمایه‌گذاری اولیه، جایگزینی قطعات و سرویس و نگهداری با استفاده از پارامترهای اقتصادی تورم، استهلاک و بهره‌وام، بدست آمده، با استفاده از روابط ریاضی حاصل از هزینه‌ها و درآمد حاصل از فروش انرژی ، مدل ریاضی نهایی ارائه شده است. انرژی تولیدی و برگشت سرمایه حاصل از نتایج شبیه سازی چهار شهر، همچنین عملکرد ریزشبکه سیستم فتوولتائیک منصوبه با نتایج شبیه سازی در شهر تهران مقایسه،که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل است.

کلیدواژه‌ها


برزی علی رضا، هاشم زاده خوراسگانی غلام رضا، فتحی هفشجانی کیامرث، علی رضایی ابوتراب. پارامترهای مؤثر بر انرژی تولیدی ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران بارویکردپایداری. نشریه انرژی ایران. ۱۳۹۸; ۲۲ (۴):۴۵-۶۸.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.
سازمان هواشناسی ایران.
Chatterjee, A., Burmester, D., Brent, A., & Rayudu, R. (2019). Research insights and knowledge headways for developing remote, off-grid microgrids in developing countries. Energies, 12(10), 2008.
Solangi, Y. A., Tan, Q., Mirjat, N. H., Valasai, G. D., Khan, M. W. A., & Ikram, M. (2019). An integrated Delphi-AHP and fuzzy TOPSIS approach toward ranking and selection of renewable energy resources in Pakistan. Processes, 7(2), 118.
Ocon, J. D., & Bertheau, P. (2019). Energy transition from diesel-based to solar photovoltaics-battery-diesel hybrid system-based island grids in the Philippines–techno-economic potential and policy implication on missionary electrification. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 7(1), 139-154.
Ramaa, B. R., & Dianawatib, W. (1997). Environmental Performance, Carbon Emission Disclosure and their Relationship to Share Return: An Indonesian Perspective.
Orchi, T. F., Mahmud, M. A., & Oo, A. M. T. (2018). Generalized dynamical modeling of multiple photovoltaic units in a grid-connected system for analyzing dynamic interactions. Energies, 11(2), 296.
Ntanos, S., Skordoulis, M., Kyriakopoulos, G., Arabatzis, G., Chalikias, M., Galatsidas, S., ... & Katsarou, A. (2018). Renewable energy and economic growth: Evidence from European countries. Sustainability, 10(8), 2626.
International Renewable Energy Agency, ”RENEWABLE ENERGY PROSPECTS FOR THE EUROPEAN UNION”, January 2018
European Court auditore,” Electricity production from wind and solar photovoltaic power in the EU”, February 2018.
Cheryl Martin, Francesco Starace, Jean Pascal Tricoire,” The Future of Electricity New Technologies Transforming the Grid Edge”, In collaboration with Bain & Company, March 2017
Lee, A. H., Kang, H. Y., & Liou, Y. J. (2017). A hybrid multiple-criteria decision-making approach for photovoltaic solar plant location selection. Sustainability, 9(2), 184.
Subramani, G., Ramachandaramurthy, V. K., Padmanaban, S., Mihet-Popa, L., Blaabjerg, F., & Guerrero, J. M. (2017). Grid-tied photovoltaic and battery storage systems with Malaysian electricity tariff—A review on maximum demand shaving. Energies, 10(11), 1884.
Kumar, A., Sah, B., Singh, A. R., Deng, Y., He, X., Kumar, P., & Bansal, R. C. (2017). A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 596-609.
George Sarraf, Georges Chehade, Abdo Tayar, Jad Moussalli, Christopher Decker, Per-Ola arlsson,”Energy Efficiency in the UAE”The Economist intelligence unit ,2015,intemational Energy Agency (IEA).
Cohen, M. A., & Callaway, D. S. (2015). Physical Effects of Distributed PV Generation on California’s Distribution System. arXiv preprint arXiv:1506.06643.
Tang, C. F., Tan, B. W., & Ozturk, I. (2016). Energy consumption and economic growth in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1506-1514.
Pedrasa, M. A., Spooner, E. D., & MacGill, I. F. (2011, January). Robust scheduling of residential distributed energy resources using a novel energy service decision-support tool. In ISGT 2011 (pp. 1-8). IEEE.