طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة مدیریت صنعتی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شایسته‌گزینی یکی از اصول اساسی امروز مدیریت و لازمه موفق بودن سازمان‌ها می‌باشد. مقوله شایسته‌گزینی به ویژه برای مدیران، به عنوان استراتژیست‌های سازمان‌ها، اهمیت دو چندانی دارد. با توجه به اهمیت مؤسسات آموزش عالی که نقشی اساسی در پیشرفت جوامع و کشورها دارند، انتخاب مدیران شایسته در این نهاد، امری لازم می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است تا مدل جامع شایستگی مدیران آموزش عالی طراحی و آزمون گردد. لذا ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های شایستگی مدیران آموزش عالی شناسایی شدند. سپس با استفاده از نظر 10 تن از خبرگان و بهره‌گیری از روش دلفی، شاخص‌ها تعدیل شده و شاخص‌های نهایی برای طراحی مدل مشخص شدند. در ادامه با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، که ابزاری جامع برای سطح‌بندی و تعیین روابط بین ابعاد و شاخص‌ها می‌باشد، مدل شایستگی مدیران آموزش عالی استخراج گردید. به منظور تایید آماری مدل ساختاری تفسیری شکل گرفته و اعتبار سنجی آن، از روش حداقل مربعات جزئی به وسیله نرم‌افزار SMART-PLS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدل شایستگی مدیران آموزش عالی از 9 شاخص کلی تشکیل گردیده است و این 9 شاخص کلی در مدل این پژوهش در 4 سطح کلی طبقه‌بندی می‌گردند. از نتایج این پژوهش مدیران در بخش‌های آموزش عالی کشور می‌توانند به عنوان چراغ راهی استفاده نمایند تا به شایسته‌گزینی مناسب در سازمان‌های خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها