نقش مدیریت پروژه بر بهبود روند ساخت و ساز درنوار ساحلی دریای خزر براساس استاندارد PMBOK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

برای موفقیت پروژه های ساختمانی، علاوه بر توجه به استانداردهای فنی و مهندسی، بایستی به استانداردهای موجود در زمینه مدیریت پروژه و مدل های ارزیابی نیز توجه جدی شود. احساس نیاز به ارتقاء و بهبود زیرساخت ها، روند رو به رشد پروژه های عمرانی در کشور را به همراه می آورد. امروزه پروژه های عمرانی زیادی در جهت پاسخ به این نیاز حیاتی کشور تعریف شده و به مرحله اجرا در می آیند. به همین دلیل جایگاه مدیریت پروژه نقش اساسی را در به انجام رسیدن و موفقیت پروژه بازی خواهد کرد. بر این اساس در مطالعه حاضر به تحلیل عملکرد مدیریت پروژه ها بر اساس استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در ساخت و ساز های نوار ساحلی دریای خزر پرداخته شده است. دراین راستا ابتدا مبانی نظری مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK ارائه گردید. سپس با تهیه پرسشنامه از کارشناسان فنی در امر ساخت خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت به هریک از پرسش ها نمره مشخصی دهند. پس از جمع آوری چک لیست و اطلاعات لازم، معیارهای10گانه استاندارد PMBOK براساس نظر کارشناسان عمران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در انتها افراد و شرکت های ساخت و ساز منطقه نوار ساحلی دریای خزر به عنوان یک نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که مدیریت گستره پروژه و مدیریت تدارکات پروژه بالاترین رتبه را در میان حوزه ها دارا هستند. بدین معنی که به کارگیری دانش مدیریت پروژه در این حوزه ها، دارای بیشترین تاثیر بوده و این در حالی است که مدیریت کیفیت پروژه و مدیریت زمان پروژه ازکمترین رتبه برخوردار می باشند. به این معنا که به کارگیری دانش مدیریت پروژه در این حوزه ها، تاثیر کمتری نسبت به سایر حوزه ها داشته و در مجموع کل حوزه های دانش، با دریافت امتیاز 56 از 100، دارای سیستم مدیریت پروژه متوسطی می باشد.

کلیدواژه‌ها