1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران )

دوره 8، پاییز، پاییز 1397، صفحه 38-65

مریم جودکی؛ حسینعلی حسن‌پور