1. استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی

صفحه 1-22

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


2. ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی

صفحه 23-36

علی نیکبخت؛ فریدون اوحدی؛ مجید سبزه پرور


3. مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬

صفحه 37-49

محمد فروزنده؛ مهدی قنادیان


4. طراحی مفهومی میدان تست سرجنگی

صفحه 50-61

یزدگرد بلالک


5. شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌

صفحه 62-75

سعید جعفری خانشیر؛ محسن خانقلی؛ مجید زمانی


6. ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات

صفحه 76-83

محمدرضا گودرزی؛ مصطفی تمتاجی