1. بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی


2. مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

صفحه 18-25

مصطفی حسین زاده؛ جعفر قیدر خلجانی


3. مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری

صفحه 26-41

ابراهیم محمودزاده؛ محمد دهقانی؛ داوود علیزاده


4. معیارهای انتخاب متحد راهبردی

صفحه 42-53

بهشاد عضدی دیلمی؛ کاترین جعفری؛ ابوالفضل باقری


5. تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


6. بررسی مراحل پیاده سازی لجستیک پیشرفته و کاهش هزینه های مرتبط با بکارگیری شناسایی هوشمند از طریق امواج رادیویی در مدیریت زنجیره تامین نظامی

صفحه 68-79

حسن مهرمنش؛ سعیدرضا شاه حیدری


7. مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده

صفحه 80-95

مجتبی ایرائی؛ مرتضی عباسی