1. بررسی میزان آشنایی و به ‏کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه‏ های دانشی مدیریت پروژه در پروژه ‏های فاوایی سازمان

دوره 6، تابستان، تابستان 1395، صفحه 20-33

اصغر عبدی؛ محمدرضا کریمی قهرودی؛ علی ناصری