دوره و شماره: دوره 2، تابستان - شماره پیاپی 4، تابستان 1391، صفحه 4-73 
2. مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی


مقاله پژوهشی

8. مدل اقتصادی ریزشبکه جریان مستقیم با کاربرد سیستم فتوولتائیک در صنعت برق ایران

صفحه 91-99

علیرضا برزی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ ابوتراب علی رضایی