الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه جهانی شدن از عبارات کلیدی بوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها را وادار به رقابتی جهانی می نماید، در این فضای رقابتی نقش تصمیم گیری‌ها در حل مسائل به حد‌اکثر رسیده و فرصت محدودی برای آزمون و خطا باقی مانده است. در این سند به کارگیری الگوریتم‌های نوآوری تریز در مدیریت را بررسی خواهیم کرد.
الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله علاوه بر دیدگاه مهندسی به علت میدانی بودن می‌توانند ضریب تصمیمات خطا را در حوزه‌های مختلف سازمان به پایین ترین حد ممکن برسانند و خطای ناشی از تصمیمات مدیریتی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند..از همین رو در سطح جهانی از این الگوریتم‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی استفاده می‌شود.
در این سند به بررسی الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله پرداخته شده است، که با روش‌های تشخیص مسائل و حل سیستماتیک به ما کمک می‌کنند تا افراد سازمان در تمامی سطوح بتوانند با استفاده از آن در سریعترین زمان به محتمل‌ترین و صحیح‌ترین راه حل‌های موضوع دستیابی پیدا کنند،.
روش انجام این پژوهش، مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و تلاش شده تا آخرین اسناد علمی و تخصصی این حوزه مورد مطالعه و کاوش قرار بگیرد. در این پژوهش سعی بر آن شده تا به TRIZ از منظر دیگری نگریست و به بررسی جنبه‌ی مدیریتی آن در کسب و کار پرداخته شود. تریز بیان می کند که بیشتر از 90 درصد از مسائل سازمان‌ها تکراری بوده و می‌توان برای آنها از راه حل‌های نوآورانه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Mann, D.L., ‘Hands-On Systematic Innovation’, CREAX Press, April 2002.
 2. Deniz Dilara Dereli, Innovation Management in Global Competition and Competitive Advantage ,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 195, 3 July 2015
 3. Tiziana Bertoncelli, Oliver Mayer, Mark Lynass, Creativity, Learning Techniques and TRIZ , Procedia CIRP
 4. Altshuller G., Creativity as an Exact Science, Gordon and Breach Publishers, 1994, ISBN: 978-0677212302
 5. Ya-qiang ZHANG*, Hong-mei LI, Analysis on Methods to Applying TRIZ to Solve Management Innovation Problems, 21st International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2014
 6. Averboukh E. “I-TRIZ for Six Sigma Business Process Management”, The Online TRIZ Journal, December 2003.
 7. Ruchti B. & Livotov P., “TRIZ-based Innovation Principles and a Process for Problem Solving in Business and Management”, The Online TRIZ Journal, December 1999.
 8. Smith H., “P-TRIZ Formulation”, #2 in a series, BPTrends.com, March 2006.
 9. Souchkov V., “M-TRIZ: Application of TRIZ to Solve Business Problem”, Insytec white paper, 1999.
 10. Mann D., Hands-on Systematic Innovation for Business and Management, Lazarus Press, 2004.
 11. Salamatov, Y., ‘TRIZ: The Right Solution At The Right Time’, (Insytec BV, The Netherlands, 1999)
 12. Altshuller G, The Innovation Algorithm. TRIZ, Systematic Innovation, and Technical Creativity. Translated, edited and annotated by L. Shulyak and S. Rodman, First Edition. Technical Innovation
 13. Kenton W, Investopedia.com Investopedia Business Article, Jun 2018
 14. Frankelius, "Questioning two myths in innovation literature". The Journal of High Technology Management Research  , Feubruary 2010
 15. Yeoh Teong San, TRIZ - Systematic Innovation in Business & Management , 2014
 16. Helena V. G. Navas, Alexandra M. B. R. Tenera, Virgílio A. Cruz Machado, Integrating TRIZ in Project Management Processes: An ARIZ Contribution , Procedia Engineering, Volume 131, 2015
 17. Souchkov V. Annotated List of Key TRIZ Components. ICG T&C White Paper, 2006,
 1. Daniele Regazzoni,Davide Russo , TRIZ tools to enhance risk management, Procedia Engineering, Volume 9, 2011