ارائه یک ساختار ناب/شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با رویکرد خبره‌محور تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 مدیریت صنعتی، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه رویکرد ناب برای کاهش اقدامات بی فایده و بدون ارزش افزوده در یک فرآیند تأکید می‌کند و روش شش سیگما تغییرات فرآیند را از طریق بکارگیری روش‌های آماری کاهش می‌دهد و این دو ابزار با تمرکز جدی بر سنجش شاخص‌های عملکردی و فرآیندی سازمان فرصت بهتری را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار فراهم می آورد. هدف اصلی تحقیق بررسی مدل‌های شش سیگمای ناب می‌باشد و تلاش می‌کند مدلی از شش سیگمای ناب برای بهبود عملکرد مراکز درمانی ارائه کند. این پژوهش که از نوع هدف تحقیقی کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی می‌باشد، محقق با بهره‌گیری از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری فازی و نظرات 11 خبره به طراحی ساختار ناب شش سیگما برای مراکز درمانی پرداخت و بر اساس نتایج مدل پیشنهادی در 5 سطح قرار گرفت که فاز کنترل در سطح اول قرار گرفت که به نوعی موفقیت یا عدم موفقیت و مشکلات حین اجرا توسط این فاز شناسایی خواهد شد. در پایان نیز بر اساس مدل تحقیق پیشنهادهای اجرایی و کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها