تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه‌ها، کشورها و دولت‌ها داشته و از طرف دیگر، سرمایه‌ اجتماعی و ظرفیت سازمانی از جمله مولفه‌هایی هستند که در جهت ایجاد کارآفرینی در سازمان مناسب هستند. در این تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به میانجی ظرفیت سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق از پرسشنامه ای استاندارد طراحی شد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌های توزیع شده بین نمونه 197 نفری مدیران و کارکنان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، نشان‌دهنده‌ی آن است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ظرفیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


یدالهی فارسی، ج؛ عزیزی زیارت، ا؛ خواستار، ح (1388). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی، 2 (5)، 80-55.
احمدی، س؛ نظری‌زاده، ا؛ سپهوند، ر؛ نظری‌پور، ا؛ (1392). بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور، فصل‌نامه‌ی دانش انتظامی، 15 (4)، 78-60.
احمدی، ع و فیض‌آبادی، ح؛ (1390). بررسی ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانی، فصل‌نامه‌ی مدیریت دولتی، 3 (6)، 54-35.
اسدی، ن؛ مرادی، آ؛ (1392). بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. نشریه‌ی مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمالی، 1(2)، 29 - 43.
ناهید، م؛ داوری، ع؛ ساجدنیا، ف؛ (1395). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی). فصل‌نامه‌ی رشد فناوری، 13 (49)، 85-65.
مؤتمنی، ع، جعفری، ا؛ مرادی، ح؛ (1388). سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی، مجموعه مقالات همایش ملی سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی، سمنان، اسفند 1388.
رضایی، ر؛ دریشی، ر؛ (1392). بررسی نقش مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت دولتی، 5 (3)، 62-43.
نیکوکار، غ؛ اعرابی، س؛ فرهی بوزنجانی، ب؛ عیسایی، ح؛ (1388). الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ. فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،1 (2)، 29 - 55.
رضوانی، ح؛ رشیدایی آبندانسری، ا؛ (1392). بررسی مهم‌ترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی. فصل‌نامه‌ی علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3(3)، 39 - 58.
بردبار، غ؛ زارعی، م؛ (1392). بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد. فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی کاربردی، 52، 227 - 244.
ترک‌زاده، ج؛ عبدشریفی، ف؛ (1394). پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی. فصل‌نامه‌ی علمی-‌پژوهشی مطالعات مدیریت،‌ 24(78)، 33 - 64.
محمد کنگرانی، ح؛ غنچه‌پور، د؛ (1392). ترسیم و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی درون سازمانی به روش تحلیل شبکه‌ای (مطالعه‌ی موردی: اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان). مجله جنگ ایران، انجم جنگلبانی ایران، 5 (1)، 43 - 53.
عرب، م؛ خیبری، ر؛ پوررضا، ا؛ سعیدپور، ج؛ زراعتی، ح؛ محمدنژاد، ع؛ (1388). عوامل مؤثر بر میزان تمرکز سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 7(2)، 51 - 59.
عباس‌زاده، م؛ بوداقی، ع؛ حسن‌پور، م؛ حسینی، س؛ (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. 4(3)، 145 - 174.

Acikgoz, A., Gunsel, A. (2011). The effects of organizational climate on team innovativeness. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 920-927.
Drouin, N., Bourgault, M. (2013). How organizations support distributed project teams: Key dimensions and their impact on decision making and teamwork effectiveness. Journal of Management Development, 8(3), 865-885.
Andrea N. Kiss, Wade M. Danis, S. Tamer Cavusgil, (2011), “International entrepreneurship research in emerging economies: A critical review and research agenda”, Journal of Business Venturing, 24(12), 25-40.
Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Caruana, A., Ewing, T.M. and Ramaseshan, B (2002), “Effects of some environmental challenges and centralization on the entrepreneurial, Journal of Knowledge Management, 20(1), 521-535.
Quinn, J. B (1985), “Managing innovation: Controlled chaos”, Harvard Business Review, 63(5), 73-84.
Zahra, S (1993), “Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomic approach”, Journal of Business Venturing, 8(4), 319-40.
Garcia-Villaverde, P.M., Rodrigo-Alarcon, J., Ruiz-Ortega, M.J. and Parra-Requena, G. (2018). “The role of knowledge absorptive capacity on the relationship between cognitive social capital and entrepreneurial orientation”, Journal of Knowledge Management, 22(5), 1015-1036.