تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی ظرفیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه‌ها، کشورها و دولت‌ها داشته و از طرف دیگر، سرمایه‌ اجتماعی و ظرفیت سازمانی از جمله مولفه‌هایی هستند که در جهت ایجاد کارآفرینی در سازمان مناسب هستند. در این تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به میانجی ظرفیت سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق از پرسشنامه ای استاندارد طراحی شد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌های توزیع شده بین نمونه 197 نفری مدیران و کارکنان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، نشان‌دهنده‌ی آن است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ظرفیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها