بررسی رابطه تعاملی میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت MBA، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

از دیدگاه اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش، تمرکز رقابت شرکت ها بر روی رقابت میان منابع انسانی و جذب استعداد است و فرهنگ سازمانی متعالی موجب جذب و حفظ استعداد می شود. رابطه مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تاثیر، ارتقا و نفوذ متقابل دارد. رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی باید به صورت یک تعامل مثبت باشد. فرهنگ سازمانی خواستار توجه بیشتر مدیریت منابع انسانی به موضوعات مدیریت انسان و توسعه شخصی کارمند جهت بروز ابتکار و خلاقیت در کارمندان است. از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی خواستار تمرکز فرهنگ سازمانی بر روی انسان و ساخت فرهنگ سازمانی مطابق با محیط پویا می باشد. لذا، این مقاله نظری با بهره گیری از ادبیات موضوع، به ارائه یک چهارچوب مفهومی به منظور نشان دادن نحوه تعامل میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی پرداخته است که بر اساس آن می توان روشی برای ایجاد سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس فرهنگ سازمانی، به منظور بهبود سطح مدیریت منابع انسانی توصیف نمود. به علاوه این چهارچوب نشان می دهد که تعامل میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی منجر به نتایج سازمانی همچون ارتقای کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها