چارچوبی مفهومی جهت درک رابطه تعاملی میان مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت MBA، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

از دیدگاه اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش، تمرکز رقابت شرکت‌ها بر‌روی رقابت میان منابع انسانی و جذب استعداد است و فرهنگ سازمانی متعالی موجب جذب و حفظ استعداد می‌شود. رابطه‌ی مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیر، ارتقا و نفوذ متقابل دارد. رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی باید به‌صورت یک تعامل مثبت باشد. فرهنگ سازمانی خواستار توجه بیشتر مدیریت منابع انسانی به موضوعات مدیریت انسان و توسعه‌ی شخصی کارمند جهت بروز ابتکار و خلاقیت در کارمندان است. از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی خواستار تمرکز فرهنگ سازمانی بر‌روی انسان و ساخت فرهنگ سازمانی مطابق با محیط پویاست. بنابراین در این مطالعه با بهره‌گیری از ادبیات تحقیق، به ارائه‌ی چارچوبی مفهومی به‌منظور نشان‌دادن نحوه‌ی تعامل میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی پرداخته است که بر‌اساس آن می‌توان روشی برای ایجاد نظام مدیریت منابع انسانی براساس فرهنگ سازمانی، به‌منظور بهبود سطح مدیریت منابع انسانی توصیف کرد. به‌علاوه این چارچوب نشان می‌دهد که تعامل میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی منجر به نتایج سازمانی همچون ارتقای کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Antoncic, B. and Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-cultural Validation, Journal of Business Venturing, 16(5):495–527.
Behram, N. K., & Özdemirci, A. (2014). The empirical link between environmental conditions, organizational culture, corporate entrepreneurship and performance: the mediating role of corporate entrepreneurship. International Journal of Business and Social Science, 5(2).
Bititci, U.S., Mendibil, K., Nudurupati, S., Garengo, P. and Turners, T. (2006). ‘Dynamics of performance measurement and organisational culture’, International Journal of Operations and Production Management 26(12):1325-1350.
Boxall, P. and Purcell, J. (2016). Strategy and Human Resource Management, 4th ed., Palgrave Macmillan, New York.
Caroll, W.R., Dye, K. and Wagar, T.H. (2011). ‘The role of organizational culture in strategic human resource management’, in Ashkanasy, N.M., Wilderom, C.P.M. and Peterson, M.F. (Eds): The Handbook of Organizational Culture and Climate, 2nd ed, 423–440, Sage, Thousand Oaks.
Harrison, T., & Bazzy, J. D. (2017). Aligning organizational culture and strategic human resource management. Journal of Management Development, 36(10):1260-1269.
Hassan, A. (2007).‘Human resource development and organizational values, ’Journal of European Industrial Training, 31(6):435-448.
Hayton, J.C. (2005). ‘Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: a review of empirical research’, Human Resource Management Review, 15(1):21–41.
Hinteregger, C. (2017). Integrating organisational culture and human resource management in the context of corporate entrepreneurship: a review and research agenda. International Journal of Business Environment, 9(2):152-181.
Jibin, M., Zhenping, L., & Yizhe, Z. (2010). Study on human resource management practice from the perspective of enterprises culture. In 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering :494-498.
Maxwell, G. A., Findlay, L., & McLean, M. E. (2010). Establishing a human resource management function based on organisational culture. Problems and Perspectives in Management, 8(3):2010.
Melewar, T.C., Karaosmanoglu, E. and Paterson, D. (2005). ‘Corporate identity: concept, components and contribution,’Journal of General Management,31(1):59-81.
Milne P. (2007).‘Motivation, incentives and organisational culture’, Journal of Knowledge Management, 11(6):28-38.
Murrillo, D. & Lozana, J.M. (2006). ‘SMEs and CSR: An Approach to CSR in their Own Words’, Journal of Business Ethics, 67:227-240.
Stacho, Z., Stachová, K., Hudáková, M., & Stasiak-Betlejewska, R. (2017). Employee adaptation as key activity in human resource management upon implementing and maintaining desired organisational culture. Serbian Journal of Management, 12(2):303-313.
Stone, D. L., Stone-Romero, E. F., & Lukaszewski, K. M. (2007). The impact of cultural values on the acceptance and effectiveness of human resource management policies and practices. Human resource management review, 17(2):152-165
Xiaodong, W., Yude, G., & Zhilin, S. (2011) ,Study on building enterprise culture within human resources management. In International Conference on Business Management and Electronic Information.
Xing, B. J., & Huang, M. (2010). Talking about how to shape enterprise culture from the human resource management. In The 2nd International Conference on Information Science and Engineering ,3191-3195.
Yuan, G., & Daidai, L. (2010). Research on the Influence of Organizational Culture on Human Resource Management in China’s Transportation Enterprises. In International Conference on Management and Service Science.