بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

حفظ سطح سودآوری سازمان‌های تولیدی در حین انجام فرایندهای معمول کسب‌و‌کار از طریق فعالیت‌های محیطی و اجتماعی پایدار یک چالش جهانی برای تمامی سازمان‌هاست. مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار مبحث نوظهوری در ادبیات بین‌المللی است که ضمن تأکید بر استفاده از مدیریت کیفیت در درون سازمان به جلوه‌های پایداری در درون و برون سازمان اشاره دارد. استفاده از مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار باعث ارتقای سطح عملکرد در سازمان می‌شود. هدف از این پژوهش ارائه‌ی مدلی به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنایع کنجدی استان یزد است. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره‌ پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. همچنین از بعد میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه‌ی گردآوری داده‌ها‌ی پیمایشی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، 16 بعد شناسایی شده از ادبیات پژوهش با استفاده از فنون مدل‌سازی ساختاری تفسیری در پنج سطح کلی قرار می‌گیرد. پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه مقایسات زوجی را تعداد 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ی تأثیرگذاری قوانین و مقررات به‌عنوان عامل زیربنایی و متغیر کلیدی مدل و عامل آلودگی به‌عنوان خروجی اثرپذیر مدل است.

کلیدواژه‌ها


1. Alora, A., & Barua, M. K. (2019). An integrated structural modelling and MICMAC analysis for supply chain disruption risk classification and prioritisation in India. International Journal of Value Chain Management, 10(1):1-25.
2. Ansari, Z., & Qureshi, M. (2015). Sustainability in Supply Chain Management: An Overview. IUP Journal of Supply Chain Management, 12(2).
3. Aquilani, B., Silvestri, C., & Ruggieri, A. (2016). Sustainability, TQM and value co-creation processes: The role of critical success factors. Sustainability, 8(10): 995.
4. Azizi, R., Maleki, M., Moradi-Moghadam, M., & Cruz-Machado, V. (2016). The impact of knowledge management practices on supply chain quality management and competitive advantages. Management and Production Engineering Review, 7(1): 4-12.
5. Bastas, A., & Liyanage, K. (2018a). ISO 9001 and Supply Chain Integration Principles Based Sustainable Development: A Delphi Study. Sustainability, 10(12):4569.
6. Bastas, A., & Liyanage, K. (2018b). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of cleaner production, 181: 726-744.
7. Bastas, A., & Liyanage, K. (2019). Integrated quality and supply chain management business diagnostics for organizational sustainability improvement. Sustainable Production and Consumption, 17: 11-30.
8. Chen, I. J., & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of operations management, 22(2):119-150.
9. Evans, J., & Lindsay, W. (2011). The Management and Control of Quality, South-Western, Cengage Learning. ISBN, 13: 978-970.
10. Fernández-Llamazares, C. M., Hernández-Gago, Y., Pozas, M., Cabañas, M. J., Feal, B., Villaronga, M., . . . Valverde, E. (2013). Two-round Delphi technique for the consensual design of a paediatric pharmaceutical care model. Pharmacological Research, 68(1): 31-37.
11. Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2014). Impact of supply chain management practices on sustainability. Journal of cleaner production, 85, 212-225.
12. Lambert, D. M., & Enz, M. G. (2017). Issues in supply chain management: Progress and potential. Industrial Marketing Management, 62:1-16.
13. Liebetruth, T. (2017). Sustainability in performance measurement and management systems for supply chains. Procedia engineering, 192: 539-544.
14. Nguyen, M., Phan, A., & Matsui, Y. (2018). Contribution of quality management practices to sustainability performance of Vietnamese firms. Sustainability, 10(2): 375.
15. Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S., & Govindan, K. (2017). Evolution of sustainability in supply chain management: A literature review. Journal of cleaner production, 162, 299-314.
16. Reefke, H., & Sundaram, D. (2017). Key themes and research opportunities in sustainable supply chain management–identification and evaluation. Omega, 66, 195-211.
17. Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of cleaner production, 16(15), 1699-1710.
18. Siva, V., Gremyr, I., Bergquist, B., Garvare, R., Zobel, T., & Isaksson, R. (2016). The support of Quality Management to sustainable development: A literature review. Journal of cleaner production, 138, 148-157.
19. Somsuk, N., & Laosirihongthong, T. (2017). Prioritization of applicable drivers for green supply chain management implementation toward sustainability in Thailand. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 24(2):175-191.
20. Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. (2011). A study of total quality management and supply chain management practices. International Journal of Productivity and Performance Management, 60(3):268-288.
21. Talib ,F. (2011). The Barriers To Total Quality Management Implementation Using Interpretive Structural Modeling Approach, Benchmarking: An International Journal; 18(4):563-587.
22. Türkay, M., Saraçoğlu, Ö., & Arslan, M. C. (2016). Sustainability in supply chain management: Aggregate planning from sustainability perspective. PloS one, 11(1), e0147502.
23. Vanichchinchai, A., & Igel, B. (2009). Total quality management and supply chain management: similarities and differences. The TQM Journal, 21(3):249-260