بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

حفظ سطح سودآوری سازمان‌های تولیدی در حین انجام فرآیندهای معمول کسب و کار از طریق فعالیت‌های محیطی و اجتماعی پایدار یک چالش جهانی برای تمامی سازمان‌هاست. مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار مبحث نوظهوری در ادبیات بین‌المللی است که ضمن تأکید بر استفاده از مدیریت کیفیت در درون سازمان به جلوه‌های پایداری در درون و برون سازمان اشاره دارد. استفاده از مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار باعث ارتقاء سطح عملکرد در سازمان می‌شود. هدف از این پژوهش ارائه مدلی به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار در صنایع کنجدی استان یزد می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره‌ پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد همچنین از بعد میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، 16 بعد شناسایی شده از ادبیات پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری در 5 سطح کلی قرار می‌گیرد. پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه مقایسات زوجی را تعداد 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده تأثیرگذاری قوانین و مقررات به عنوان عامل زیربنایی و متغیر کلیدی مدل و عامل آلودگی به عنوان خروجی اثرپذیر مدل می‌باشد. مدیران و کارکنان صنعت محصولات کنجدی استان یزد می‌توانند از نتایج این پژوهش به عنوان چراغ راهی استفاده کنند تا ضمن دستیابی به کیفیت، همزمان به پایداری زنجیره تأمین نیز دست‌یابند.

کلیدواژه‌ها