ارائه الگوی مدیریت بر مبنای کرامت انسانی در افق ده ساله آینده در جمعیت هلال‌احمر تبریز

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته دکتری مدیریت آینده پژوهی، پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی پزوهشگاه شاخ صپژوه اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی پزوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی مدیریت بر مبنای کرامت انسانی در افق ده ساله آینده در جمعیت هلال‌احمر تبریز می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام کار، آمیخته (کیفی، کمی) و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری بخش کیفی را تعداد ۱۰ نفر از مسئولین ارشد و اساتید خبره این حوزه تشکیل دادند. جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه و با استفاده از روش دلفی طی ۳ مرحله صورت گرفت. با استفاده از ابزار MAXQDA و EPA نظرات نهایی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت و در نهایت ۱۰ مؤلفه و ۶۶ شاخص شناسایی شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۵ خبره و با استفاده از تحلیل محتوا (CVI) صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران هلال‌احمر تبریز به تعداد ۴۰۰ نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران ۱۹۶ نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه‌ها بین آنان توزیع شد. داده‌های استخراج شده با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos با ورژن ۲۳ مورد آزمون قرار گرفتند و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش، طراحی الگوی مبتنی بر تایید شاخص‌ها، مؤلفه‌ها وروابط بین مؤلفه‌ها بود. نتایج این تحقیق برای سیاستگذاری‌های آینده هلال‌احمر ایران قابل توجه است

کلیدواژه‌ها